Header

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

นพ.จารุวัฒน์ ขุนรัตน์

รังสีวิทยา,รังสีร่วมรักษาของลำตัว

ศูนย์หัวใจ

นพ.ชาญวัฒน์ ปิตินันท์

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

แผนกกุมารเวช

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

นพ.ณัฐวุฒิ กิตตินานนท์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกกุมารเวช

นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ

กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ

แผนกกุมารเวช

นพ.ทำนบ ตัณนิติศุภวงษ์

กุมารแพทย์โรคระบบการหายใจ

แผนกไตเทียม (มูลนิธิฟ้าสั่ง)

นพ.ทินวัฒน์ วินัย

อายุรแพทย์โรคไต

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.ธนสิทธิ์ ประกอบผล

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.ธนากร รอดสการ

ศัลยแพทย์/ศัลยแพทย์หลอดเลือด

แผนกกุมารเวช

นพ.ธนาธรณ์ พุฒิกานนท์

กุมารแพทย์พัฒนการและพฤติกรรม

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

นพ.ธนิยะ วงศ์วาร

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

อายุรกรรม

นพ.ธีรภาพ กิจจาวิจิตร

อายุรแพทย์ระบบประสาท

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.ธเนศ อิสริยะพันธุ์

ศัลยแพทย์ระบบประสาท และ รังสีร่วมรักษาระบบประสาท

แผนกไตเทียม (มูลนิธิฟ้าสั่ง)

นพ.นรวีร์ พุ่มจันทน์

อายุรแพทย์โรคไต

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.นิรันดร์ มั่นคง

วิสัญญีแพทย์

อายุรกรรม

นพ.บดินทร์ บุตรธรรม

อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.บวรทัต นาคปฐม

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

อายุรกรรม

นพ.ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์

อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

โรคผิวหนัง

นพ.ประทีป วรรณิสสร

แพทย์โรคผิวหนัง

จักษุ

ศูนย์หัวใจ

นพ.พงษ์พันธ์ จิตต์ธรรม

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.พงษ์ศักดิ์ สารเจริญ

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

ศัลยกรรมเสริมความงาม

นพ.พงษ์สิทธิ์ ชุนพงษ์ทอง

ศัลยแพทย์ตกแต่งและความงาม

ศูนย์หัวใจ

นพ.พจน์ เจียรณ์มงคล

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

นพ.ภูวพัศ พิศุทธกุล

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.มงคล สุนทราคม

ศัลยแพทย์

ศูนย์หัวใจ

นพ.วรพัฒน์ สงสำเภา

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.วสวัตติ์ คำจริง

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

อายุรกรรม

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

นพ.วิวัฒน์ ทิสยากร

รังสีวิทยา,รังสีร่วมรักษาของลำตัว

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม

แผนกไตเทียม (มูลนิธิฟ้าสั่ง)

นพ.วีรภัทร นิ่มเกียรติขจร

อายุรแพทย์โรคไต

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย

ศัลยแพทย์ประสาท

อายุรกรรม

นพ.ศราวุฒิ มากล้น

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.สมบุญ ทรงศักดิ์เกษร

ศัลยแพทย์ระบบประสาท

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

นพ.สมิทธ์ เกิดสินธุ์

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์หัวใจ

นพ.สรวิศ กังธีระวัฒน์

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.สานิต แซ่ลิ้ม

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.สิรภพ ทัพมงคล

ศัลยแพทย์ทรวงอก

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

นพ.สุขุม ส่งเสริม

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

แผนกไตเทียม (มูลนิธิฟ้าสั่ง)

นพ.สุจิณ สรรพมงคล

อายุรแพทย์โรคไต

ศูนย์หัวใจ

นพ.สุรพันธ์ พนมศักดิ์

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

นพ.สุรมนัส คงถาวร

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ

นพ.สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช

อายุรกรรม

นพ.อรรณพ นาคปฐม

อายุรแพทย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

นพ.อรรณพ นาคะปัท

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.อำพล ซังเอียด

ศัลยแพทย์

แผนกกุมารเวช

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

นพ.เกรียงศักดิ์ เจริญสุข

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.เจษฎา บุญญานุภาพพงศ์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

อายุรกรรม

นพ.เจษฎา ศรีกุลศศิธร

อายุรแพทย์ระบบประสาท

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.เจษฎา เมธรุจภานนท์

ศัลยแพทย์ทรวงอก

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

นพ.เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

อายุรกรรม

นพ.เอกอมร เทพพรหม

อายุรแพทย์โรคเลือด

แผนกกุมารเวช

นพ.ไกรศร พงศ์วิไลรัตน์

กุมารแพทย์โรคหัวใจ

จักษุ

พญ.กมลทิพย์ จันทรไกรโรจน์

จักษุแพทย์เด็กและตาเข

ศูนย์สุขภาพสตรี

พญ.ชลธิชา กรมประสิทธิ์

สูตินรีแพทย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

แผนกกุมารเวช

พญ.ญาศินี อภิรักษ์นภานนท์

กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ศูนย์หัวใจ

พญ.ฐิตยา สุขุปัญญารักษ์

อายุรแพทย์โรคหัวใจ สรีระไฟฟ้าหัวใจ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

แผนกกุมารเวช

พญ.ณัฐิดา พงศ์วิไลรัตน์

กุมารแพทย์โรคไต

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.ณัฒิณี บัญญัติ

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

พญ.ตติมา กล่อมจันทร์

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

พญ.ตุลยา ดิเรกวุฒิกุล

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

แผนกไตเทียม (มูลนิธิฟ้าสั่ง)

พญ.ธนวรรณ ปรีพูล

อายุรแพทย์โรคไต

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

แผนกกุมารเวช

ศูนย์ศัลยกรรม

แผนกกุมารเวช

พญ.นิภาพร หาญพิทักษ์พงศ์

กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.ประพิมพร จิตพินิจ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.ปรียวัจน์ ฤทธิรัศมี

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

พญ.ปวีณา พหลเทพ

รังสีแพทย์

แผนกกุมารเวช

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.พรพิมล เกษมสุข

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.พรรณทิภา ปิยวัณโณ

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์สุขภาพสตรี

พญ.พรสวรรค์ วาสิงหนท์

สูติ-นรีแพทย์และมะเร็งนรีเวชวิทยา

อายุรกรรม

พญ.พรสวรรค์ เพียรสวรรค์

อายุรแพทย์ระบบประสาทโรคลมชัก

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.พันธิตรา สิงห์เขียว

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศัลยกรรมเสริมความงาม

พญ.พัลลภา วงศ์วนากุล

ศัลยแพทย์ตกแต่งและความงาม

สุขภาพจิต

โรคผิวหนัง

พญ.มณฤนัญ ยุทธสุนทร

แพทย์โรคผิวหนัง

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.ระวิวรรณ สิงห์ป้อง

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม

พญ.รุ่งรัตน์ คงรอด

วิสัญญีแพทย์สำหรับเด็ก

สุขภาพจิต

ศูนย์สุขภาพสตรี

พญ.ลดาพร วงษ์กัณหา

สูติ-นรี เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

แผนกกุมารเวช

พญ.วรวรรณ จิตต์ธรรม

กุมารแพทย์โรคหัวใจ

แผนกกุมารเวช

ศูนย์ศัลยกรรม

พญ.วาริน อยู่ยังเกตุ

ศัลยแพทย์ประสาท

ศูนย์ศัลยกรรม

พญ.วาสนา บุตรมางกูล

วิสัญญีแพทย์

อายุรกรรม

พญ.ศรินยา สัทธานนท์

อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ศูนย์ศัลยกรรม

อายุรกรรม

พญ.ศิดายุ สุริยะ

อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

อายุรกรรม

พญ.ศิรดา อู่พุฒินันท์

โสต ศอ นาสิกแพทย์

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.ศิริรัตน์ ปัญญา

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ศัลยกรรม

พญ.ศิวาพร ผลดีนานา

ศัลยแพทย์เต้านมและต่อมไร้ท่อ

แผนกกุมารเวช

พญ.สมพร หวังเรืองสถิตย์

กุมารเวชแพทย์โรคเลือด

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.เนตรยา นิ่มพิทักษ์พงศ์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกกุมารเวช

พญ.เปมิกา สุขุปัญญารักษ์

กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

แผนกกุมารเวช

พญ.เมจินี เด่นศรีวิวัฒน์

กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

แผนกกุมารเวช

พญ.ใจฉัตร เมฆอรุณกมล

กุมารแพทย์โรคโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา

ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ณัฐ ดวงรัตนประทีป

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันเทียม)

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์สุขภาพสตรี

นพ.กฤติกา สุขสงวน

สูติ-นรีแพทย์

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.จงดี พึ่งวิรวัฒน์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ณัฐ โพธิ์ปาน

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

อายุรกรรม

นพ.เฉลิมพล รัตนอุดมวรรณา

อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ปิยชาติ ใจชุ่ม

ทันตแพทย์จัดฟัน

ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ไกรฤกษ์ ฤกษ์เกษม

ทันตแพทย์เด็ก

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ชุมพล ปิยวัณโณ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์สุขภาพสตรี

อายุรกรรม

พญ.สุภาวดี มากะนัดถ์

อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.พิชิต งามวรรณกุล

ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ศูนย์ทันตกรรม

ทพญ.จิตติมา พุ่มกลิ่น

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.วิบูลย์ วาณิชย์เจริญพร

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์สุขภาพสตรี

นพ.สุรพล สุริยคุณ

สูติ-นรีแพทย์

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม

ทพญ.ชัญญรัช เกียรติตั้ง

ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ศูนย์สุขภาพสตรี

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.เกรียงกมล เบญจวงศ์เสถียร

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.อาทิตย์ มะโนประเสริฐกุล

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์สุขภาพสตรี

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.กิตติพิชญ์ อุลิศ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ศรัณย์ มะลิซ้อน

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.กิตติ ตันตระวิวัฒน์

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

นพ.กิตติโชค มาลยาภรณ์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ศุภโชค รัศมีมงคล

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

แผนกกุมารเวช

นพ.คงฤทธิ์ คุณณารักษ์

กุมารแพทย์โรคไต

แผนกกุมารเวช

นพ.ชัยวัฒน์ เหลืองวิเชียรพร

กุมารแพทย์โรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

อายุรกรรม

พญ.ปิยธิดา ชุมนุมศิริวัฒน์

อายุรแพทย์โรคเลือด

อายุรกรรม

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

พญ.ละออ ชมพักตร์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์มะเร็งพิษณุเวช ฮอไรซัน

พญ.วีรนุช รัตนเดช

อายุรแพทย์โรคมะเร็ง

อายุรกรรม

พญ.ศรีรัตน์ ชุติพงษ์วิเวท

โสต ศอ นาสิกแพทย์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.สิริขวัญ ปัญญาศรีวณิช

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

พญ.อังคณา กฤชส่งศักดิ์ชัย

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

แผนกกุมารเวช

พญ.อัญญารัตน์ วณิชชากร

กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา

แผนกกุมารเวช

พญ.อารียา ดีสมโชค

กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ศูนย์ศัลยกรรม

พญ.เหมือนชนก สุริต

วิสัญญีแพทย์

อายุรกรรม

นพ.ชยดล นำเอกลาภ

อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

อายุรกรรม

พญ.นิชฌา เหลืองด่านสกุล

อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ศูนย์สุขภาพสตรี

พญ.วิลาสินี ชาญสินธุ์

สูติ-นรี เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

จักษุ

ศูนย์ศัลยกรรม

พญ.สาลินี นาคยศ

วิสัญญีแพทย์การบำบัดความปวด

แผนกกุมารเวช

พญ.สินีนาฏ คนธรรพ์

กุมารแพทย์โรคประสาทวิทยา

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.สิริกานต์ ปุญญฤทธิ์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกกุมารเวช

พญ.สุดารัตน์ เจริญสันติ

กุมารแพทย์โรคประสาทวิทยา

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.สุวรรณิการ์ ปาลี

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.อภิญญา บุตรคำ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ศูนย์สุขภาพสตรี

พญ.อรรถยา รัตนแก้ว

สูติ-นรีแพทย์และมะเร็งนรีเวชวิทยา

อายุรกรรม

พญ.อาภากร เมืองแดง

อายุรแพทย์ระบบประสาท

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.พิศณุ เรืองฤทธา

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.จรัส วัชรประภาพงศ์

ศัลยแพทย์ประสาท

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.รัฐพล ศรีผ่องใส

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

นพ.ชลภัฎ จาตุรงคกุล

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.อรรถกร จารุศรีวรรณา

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

แผนกกุมารเวช

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.พสิษฐ์ เส็งพานิช

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.ชาญวิทย์ เวชยากิจ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์กระดูกและข้อ

พญ.มีนา เพิ่มไทย

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

นพ.ณัฐคุณ รัตนพิเชฐกุล

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

แผนกกุมารเวช

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.ณัฐพล เวชยากิจ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

อายุรกรรม

นพ.ธีระชัย ธรรมาธิวัฒน์

อายุรแพทย์โรคไต

ศูนย์ศัลยกรรม

ศัลยกรรมเสริมความงาม

นพ.นิชา ยศวิไล

ศัลยแพทย์ตกแต่งและความงาม

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.พรเทพ รัชฎาภรณ์กุล

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.พฤกษ์ หินหุ้มเพ็ชร

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์ศัลยกรรม

แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช

อายุรกรรม

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.สมควร เดชะศิลารักษ์

วิสัญญีแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.สิทธิชัย วชิราศรีศิริกุล

ศัลยแพทย์/ศัลยแพทย์หลอดเลือด

แผนกกุมารเวช

นพ.อภิชาต จันทรา

กุมารแพทย์

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.อเนชา พูลสวัสดิ์

ศัลยแพทย์ประสาท

อายุรกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.เจริญรัตน์ ชัยเจริญธนพร

อายุรแพทย์ระบบประสาท และ รังสีร่วมรักษาระบบประสาท

ศูนย์หัวใจ

นพ.เดชชาติ เงินจันทร์

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

ศัลยกรรมเสริมความงาม

พญ.ขวัญชนก อังศุภโชติ แสงพวง

ศัลยแพทย์ตกแต่งและความงาม

อายุรกรรม

พญ.ชนิดา จันทร์ทิม

โสต ศอ นาสิกแพทย์

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.ชนิดา จุ้ยคลัง

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

จักษุ

พญ.ชรัญญา แก้วไกรสร

จักษุแพทย์โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

แผนกกุมารเวช

อายุรกรรม

พญ.ฐิติมา คันธชาติวนิช

อายุรแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา

ศูนย์ศัลยกรรม

พญ.ณัชฎา ศุภกิจเจริญ

วิสัญญีแพทย์

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.ณัฐชยา รอดแป้น

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.ณิชกานต์ สุทธิศาสตร์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

อายุรกรรม

พญ.ดารกา รัชฎาภรณ์กุล

อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.ทิฆัมพร วงศ์ไชวะ

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สุขภาพจิต

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

แผนกกุมารเวช

พญ.ธมนพรรณ เกียรติวิชชุกุล

กุมารแพทย์โรคเลือดและมะเร็งในเด็ก

อายุรกรรม

อายุรกรรม

พญ.ปนัดดา ช่วยแก้ว

โสต ศอ นาสิกแพทย์

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.ปาจรีย์ เวชศิลป์

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

404

ไม่พบแพทย์ที่คุณต้องการ

กรุณาลองค้นหาใหม่อีกครั้ง