Header

พญ.ญาศินี อภิรักษ์นภานนท์

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

คลินิกกุมารเวช

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

กุมารเวชศาสตร์, อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แพทย์ประจำศูนย์

คลินิกกุมารเวช

คลินิกกุมารเวช

นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ

กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ

คลินิกกุมารเวช

นพ.ทำนบ ตัณนิติศุภวงษ์

กุมารแพทย์โรคระบบการหายใจ