Header

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานต่างประเทศ

ราคา 1,790.-/3,400.-

แพ็กเกจเด็กนอนกรน (Sleep Test)

ราคา 6,500.-

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

ราคา 35,900.-

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ราคา 3,500.-