Header

แพ็กเกจผ่าตัดผ่านกล้องลดขนาดกระเพาะ

ราคา 249,000.-

ราคา 249,000.-

แพ็กเกจผ่าตัดผ่านกล้องลดขนาดกระเพาะ

Weight Management Program ดูแล รักษา ให้คำปรึกษาแบบครบองค์รวม สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกิน ต้องการควบคุมน้ำหนัก
ลดน้ำหนัก และต้องการดูแลน้ำหนักให้คงที่ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมสหสาขาวิชาชีพ 

1. ให้คำแนะนำปัญหาน้ำหนักเกิน โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
ให้คำปรึกษา และคัดกรอง พร้อมประเมินความพร้อมผู้ป่วย และแนะนำวิธีการดูแลเบื้องต้นตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

2. ตรวจประเมินร่างกาย
ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (Inbody) และตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ เพื่อออกแบบการดูแลรักษาที่เหมาะสมตามแต่ละบุคคคลโดยมีเกณฑ์แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 • กลุ่มที่ 1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม BMI ≥ 25 kg/m²   
  • การรับประทานอาหาร
  • การออกกำลังกาย
 • กลุ่มที่ 2 รักษาโดยการใช้ยา

BMI ≥ 27 kg/m²   มีโรคร่วม หรือ BMI ≥ 30 kg/m²   ไม่มีโรคร่วม 

 • กลุ่มที่ 3 รักษาโดยวิธีการใส่บอลลูน(Gastric Balloon) 

BMI ≥ 32.5-37.5 kg/m²   มีโรคร่วม หรือ BMI ≥ 32.5 kg/m² มีความเสี่ยงในการผ่าตัด 

 • กลุ่มที่ 4 รักษาโดยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้องลดขนาดกระเพาะอาหาร (Laparoscopic Sleeve Gastrectomy)

BMI ≥ 32.5 kg/m²  มีโรคร่วม  หรือ BMI ≥ 37.5 kg/m²   ไม่มีโรคร่วม

3.วินิจฉัยและเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมตามแต่ละบุคคลโดยแพทย์ ดังนี้

 1. ไม่พบภาวะแทรกซ้อน และไม่มีโรคร่วม แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องโภชนาการ และออกกำลังกาย
 2. มีภาวะแทรกซ้อนเล็กน้อย ให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องโภชนาการ และการออกกำลังกาย และการรักษาโดยการใช้ยาร่วมด้วย
 3. มีภาวะแทรกซ้อนหรือโรคร่วม ให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องโภชนาการ และการออกกำลังกาย การใช้ยา และการผ่าตัด

4.รักษาและวางเป้าหมายร่วมกันเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 4 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ปรับพฤติกรรม ด้านโภชนาการ และออกกำลังกาย
วิธีที่ 2 รักษาโดยการใช้ยา
วิธีที่ 3 รักษาโดยวิธีการใส่บอลลูน(Gastric Balloon)
วิธีที่ 4 รักษาโดยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้องลดขนาดกระเพาะอาหาร (Laparoscopic Sleeve Gastrectomy)

5. ดูแลการลดน้ำหนักต่อเนื่อง นอกจากการรักษาแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญในการปรับพฤติกรรม และควบคุมน้ำหนักเพื่อความยั่งยืนของการดูแลสุขภาพที่ดี โดยมีการดูแลอย่างใส่ใจ ดังนี้ 

 1. ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยโปรแกรมที่ออกแบบเฉพาะบุคคล โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย ทีมแพทย์เฉพาะทาง เภสัชกร นักโภชนบำบัด และนักกายภาพบำบัด 
 2. ดูแลสภาพจิตใจก่อนและหลังการรักษาเพื่อสุขภาพจิตใจที่พร้อมต่อการดูแลตนเอง
 3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เรื่อง โภชนาการ ควบคุมด้านอาหาร ควบคู่กับการออกกำลังกาย 
 4. การคงน้ำหนักหลังการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารเพื่อให้สุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง

 

 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม