Header

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เพื่อช่วยเหลือ คน ชุมชน และสังคม คือ หัวใจที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา

 

ปรัชญา

  • PSV Excellence ( พิษณุเวชเป็นเลิศ ) P = People Excellence : สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพและมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร
  • S = Service Excellence : ให้บริการด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
  • V = Value Adding : เพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลพิษณุเวชเป็นองค์กรแห่งความสุข ที่ได้รับความไว้วางใจ ในมาตรฐานระดับสากล ด้วยศักยภาพในการรักษาขั้นสูง ระดับตติยภูมิ เป็นผู้นำด้านการแพทย์ในเขตภาคเหนือ

พันธกิจ

พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีความก้าวหน้า มีความสุขและผูกพันกับองค์กร

สร้างความร่วมมืออันดีกับองค์กรพันธมิตร ชุมชน

พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

ตอบสนองผู้รับบริการได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัยและประทับใจ

ให้บริการรักษาทางการแพทย์ ด้วยศักยภาพการรักษาขั้นสูง โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือทันสมัย

พัฒนาการบริหารและการบริการอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล