Header

นพ.สุวเมธา สิงหวีระสมร

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

คลินิกกุมารเวช

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

กุมารแพทย์พัฒนการและพฤติกรรม

สาขากุมารเวชศาสตร์ อนุสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกล้า

แพทย์ประจำศูนย์

คลินิกกุมารเวช

คลินิกกุมารเวช

นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ

กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ

คลินิกกุมารเวช

นพ.ทำนบ ตัณนิติศุภวงษ์

กุมารแพทย์โรคระบบการหายใจ