Header

นพ.ฐานานุศักดิ์ หาญลิพงศ์

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

คลินิกสูติกรรม - ฝากครรภ์

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

สูติ-นรีแพทย์

สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

09:00 - 12:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055 90 9000

แพทย์ประจำศูนย์

คลินิกสูติกรรม - ฝากครรภ์

พญ.พรสวรรค์ วาสิงหนท์

สูติ-นรีแพทย์และมะเร็งนรีเวชวิทยา

คลินิกสูติกรรม - ฝากครรภ์

พญ.ลดาพร วงษ์กัณหา

สูติ-นรี เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

คลินิกสูติกรรม - ฝากครรภ์

นพ.กฤติกา สุขสงวน

สูติ-นรีแพทย์