Header

นพ.จรัส วัชรประภาพงศ์

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

คลินิกศัลยกรรมประสาท

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

ศัลยแพทย์ประสาท

สาขาประสาทศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์ประจำศูนย์

คลินิกศัลยกรรมประสาท

นพ.ธเนศ อิสริยะพันธุ์

ศัลยแพทย์ระบบประสาท และ รังสีร่วมรักษาระบบประสาท

คลินิกศัลยกรรมประสาท

คลินิกศัลยกรรมประสาท

นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย

ศัลยแพทย์ประสาท