Header

นพ.เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ (ผู้ใหญ่)

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

สาขาอายุรศาสตร์ , สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 12:00

17:00 - 19:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055 90 9000

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ (ผู้ใหญ่)

นพ.ภูวพัศ พิศุทธกุล

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ (ผู้ใหญ่)

นพ.สมิทธ์ เกิดสินธุ์

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ (ผู้ใหญ่)

นพ.สุขุม ส่งเสริม

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร