Header

นพ.อภิวัฒน์ ศรีสิงห์

นพ.อภิวัฒน์ ศรีสิงห์

ศูนย์การรักษา

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมการแพทย์ทหารอากาศ
  • ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.บวรทัต นาคปฐม

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.วสวัตติ์ คำจริง

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.เจษฎา บุญญานุภาพพงศ์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป