Header

พญ.เนตรยา นิ่มพิทักษ์พงศ์

พญ.เนตรยา นิ่มพิทักษ์พงศ์

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การรักษา

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.พรพิมล เกษมสุข

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.พรรณทิภา ปิยวัณโณ

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู