Header

พญ.สุมาพร ตรีวัชรานนท์

พญ.สุมาพร ตรีวัชรานนท์

ศูนย์การรักษา

แผนกจักษุ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ความชำนาญการ

จักษุแพทย์ต้อหิน

  • ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

  • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรอนุสาขาต้อหิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกจักษุ

แผนกจักษุ

แผนกจักษุ

พญ.กมลทิพย์ จันทรไกรโรจน์

จักษุแพทย์เด็กและตาเข