Header

นพ.ณรงค์ เลิศเพียรธรรม

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

คลินิกกุมารเวช

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

กุมารแพทย์

สาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์ประจำศูนย์

คลินิกกุมารเวช

นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ

กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ

คลินิกกุมารเวช

นพ.ทำนบ ตัณนิติศุภวงษ์

กุมารแพทย์โรคระบบการหายใจ

คลินิกกุมารเวช

นพ.สุวเมธา สิงหวีระสมร

กุมารแพทย์พัฒนการและพฤติกรรม