Header

นพ.ธเนศ อิสริยะพันธุ์

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การรักษา

ศูนย์ศัลยกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

ศัลยแพทย์ระบบประสาท และ รังสีร่วมรักษาระบบประสาท

สาขาประสาทศัลยศาสตร์ ,สาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท มหาวิทยาลัยนเรศวร

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.ธนากร รอดสการ

ศัลยแพทย์/ศัลยแพทย์หลอดเลือด

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.นรนนท์ บุญยืน

ศัลยแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องและโรคอ้วน