Header

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ณัฐ ดวงรัตนประทีป

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันเทียม)

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ไกรฤกษ์ ฤกษ์เกษม

ทันตแพทย์เด็ก

ศูนย์ทันตกรรม

ทพญ.จิตติมา พุ่มกลิ่น

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.กิตติ ตันตระวิวัฒน์

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คลินิกกุมารเวช

นพ.คงฤทธิ์ คุณณารักษ์

กุมารแพทย์โรคไต

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

นพ.จารุวัฒน์ ขุนรัตน์

รังสีวิทยา,รังสีร่วมรักษาของลำตัว

คลินิกกุมารเวช

คลินิกกุมารเวช

นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ

กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ

คลินิกกุมารเวช

นพ.ทำนบ ตัณนิติศุภวงษ์

กุมารแพทย์โรคระบบการหายใจ

คลินิกอายุรกรรมโรคไต

นพ.ทินวัฒน์ วินัย

อายุรแพทย์โรคไต

คลินิกศัลยกรรมทั่วไปและหลอดเลือด

นพ.ธนากร รอดสการ

ศัลยแพทย์/ศัลยแพทย์หลอดเลือด

คลินิกพัฒนาการและพฤติกรรม

นพ.ธนาธรณ์ พุฒิกานนท์

กุมารแพทย์พัฒนการและพฤติกรรม

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

นพ.ธนิยะ วงศ์วาร

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

นพ.ธีรภาพ กิจจาวิจิตร

อายุรแพทย์ระบบประสาท

คลินิกศัลยกรรมประสาท

นพ.ธเนศ อิสริยะพันธุ์

ศัลยแพทย์ระบบประสาท และ รังสีร่วมรักษาระบบประสาท

คลินิกอายุรกรรมโรคไต

นพ.นรวีร์ พุ่มจันทน์

อายุรแพทย์โรคไต

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

นพ.นิรันดร์ มั่นคง

วิสัญญีแพทย์

คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซึ่ม

นพ.บดินทร์ บุตรธรรม

อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.บวรทัต นาคปฐม

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซึ่ม

นพ.ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์

อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

คลินิกผิวหนัง

นพ.ประทีป วรรณิสสร

แพทย์โรคผิวหนัง

คลินิกจักษุ

ศูนย์หัวใจ

นพ.พงษ์พันธ์ จิตต์ธรรม

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

นพ.พงษ์ศักดิ์ สารเจริญ

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์หัวใจ

นพ.พจน์ เจียรณ์มงคล

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

คลินิกโสต ศอ นาสิก

นพ.พิสิษฐ์ อัครพรพัฒน์

โสต ศอ นาสิกแพทย์

คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.ภูวพัศ พิศุทธกุล

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

นพ.มงคล สุนทราคม

ศัลยแพทย์

ศูนย์หัวใจ

นพ.วรพัฒน์ สงสำเภา

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.วสวัตติ์ คำจริง

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

คลินิกจักษุ

นพ.วิทยา ปานะโปย

จักษุแพทย์

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

นพ.วิวัฒน์ ทิสยากร

รังสีวิทยา,รังสีร่วมรักษาของลำตัว

คลินิกศัลยกรรมประสาท

คลินิกอายุรกรรมโรคไต

นพ.วีรภัทร นิ่มเกียรติขจร

อายุรแพทย์โรคไต

คลินิกศัลยกรรมประสาท

นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย

ศัลยแพทย์ประสาท

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.ศรัณย์ มะลิซ้อน

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ-ศัลยกรรมทางมือและข้อมือ

คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ

นพ.ศราวุฒิ มากล้น

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

คลินิกศัลยกรรมประสาท

นพ.สมบุญ ทรงศักดิ์เกษร

ศัลยแพทย์ระบบประสาท

คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.สมิทธ์ เกิดสินธุ์

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์หัวใจ

นพ.สรวิศ กังธีระวัฒน์

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

นพ.สานิต แซ่ลิ้ม

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

คลินิกศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด

นพ.สิรภพ ทัพมงคล

ศัลยแพทย์ทรวงอก

คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.สุขุม ส่งเสริม

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

คลินิกอายุรกรรมโรคไต

นพ.สุจิณ สรรพมงคล

อายุรแพทย์โรคไต

ศูนย์หัวใจ

นพ.สุรพันธ์ พนมศักดิ์

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.สุรมนัส คงถาวร

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ

นพ.สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

คลินิกกุมารเวช

นพ.สุวเมธา สิงหวีระสมร

กุมารแพทย์พัฒนการและพฤติกรรม

คลินิกกุมารเวช

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

นพ.อรรณพ นาคปฐม

อายุรแพทย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

นพ.อรรณพ นาคะปัท

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.อรรถกร จารุศรีวรรณา

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อในผู้สูงอายุและความผิดปกติของกระดูกด้านเมตาบอลิก

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

นพ.อำพล ซังเอียด

ศัลยแพทย์

คลินิกกุมารเวช

คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.เกรียงศักดิ์ เจริญสุข

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.เจษฎา บุญญานุภาพพงศ์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

นพ.เจษฎา ศรีกุลศศิธร

อายุรแพทย์ระบบประสาท

คลินิกศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด

นพ.เจษฎา เมธรุจภานนท์

ศัลยแพทย์ทรวงอก

คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

คลินิกอายุรกรรมโรคโลหิตวิทยา

นพ.เอกอมร เทพพรหม

อายุรแพทย์โรคเลือด

คลินิกกุมารเวช

นพ.ไกรศร พงศ์วิไลรัตน์

กุมารแพทย์โรคหัวใจ

คลินิกจักษุ

พญ.กมลทิพย์ จันทรไกรโรจน์

จักษุแพทย์เด็กและตาเข

คลินิกกุมารเวช

พญ.ญาศินี อภิรักษ์นภานนท์

กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ศูนย์หัวใจ

พญ.ฐิตยา สุขุปัญญารักษ์

อายุรแพทย์โรคหัวใจ สรีระไฟฟ้าหัวใจ

คลินิกกุมารเวช

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

คลินิกกุมารเวช

พญ.ณัฐิดา พงศ์วิไลรัตน์

กุมารแพทย์โรคไต

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.ณัฒิณี บัญญัติ

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

พญ.ตติมา กล่อมจันทร์

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

พญ.ตุลยา ดิเรกวุฒิกุล

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

คลินิกอายุรกรรมโรคไต

พญ.ธนวรรณ ปรีพูล

อายุรแพทย์โรคไต

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

คลินิกกุมารเวช

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

คลินิกกุมารเวช

พญ.นิภาพร หาญพิทักษ์พงศ์

กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.ประพิมพร จิตพินิจ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.ปรียวัจน์ ฤทธิรัศมี

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

พญ.ปวีณา พหลเทพ

รังสีแพทย์

คลินิกกุมารเวช

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.พรพิมล เกษมสุข

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.พรรณทิภา ปิยวัณโณ

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

คลินิกสูติกรรม - ฝากครรภ์

พญ.พรสวรรค์ วาสิงหนท์

สูติ-นรีแพทย์และมะเร็งนรีเวชวิทยา

คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

พญ.พรสวรรค์ เมฆาสิงหรักษ์

อายุรแพทย์ระบบประสาทโรคลมชัก

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.พันธิตรา สิงห์เขียว

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

คลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม

พญ.พัลลภา วงศ์วนากุล

ศัลยแพทย์ตกแต่งและความงาม

คลินิกจิตเวช

คลินิกผิวหนัง

พญ.มณฤนัญ ยุทธสุนทร

แพทย์โรคผิวหนัง

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

พญ.มีนา เพิ่มไทย

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ-ศัลยกรรมทางมือและข้อมือ

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.ระวิวรรณ สิงห์ป้อง

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

พญ.รุ่งรัตน์ คงรอด

วิสัญญีแพทย์สำหรับเด็ก

คลินิกจิตเวช

คลินิกสูติกรรม - ฝากครรภ์

พญ.ลดาพร วงษ์กัณหา

สูติ-นรี เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

คลินิกกุมารเวช

พญ.วรวรรณ จิตต์ธรรม

กุมารแพทย์โรคหัวใจ

คลินิกกุมารเวช

คลินิกศัลยกรรมประสาท

พญ.วาริน อยู่ยังเกตุ

ศัลยแพทย์ประสาท

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

พญ.วาสนา บุตรมางกูล

วิสัญญีแพทย์

คลินิกอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ

พญ.ศรินยา สัทธานนท์

อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

คลินิกอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ

พญ.ศิดายุ สุริยะ

อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

คลินิกโสต ศอ นาสิก

พญ.ศิรดา อู่พุฒินันท์

โสต ศอ นาสิกแพทย์

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.ศิริรัตน์ ปัญญา

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

พญ.ศิวาพร ผลดีนานา

ศัลยแพทย์เต้านมและต่อมไร้ท่อ

คลินิกกุมารเวช

พญ.สมพร หวังเรืองสถิตย์

กุมารเวชแพทย์โรคเลือด

คลินิกจักษุ

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

พญ.สาลินี นาคยศ

วิสัญญีแพทย์การบำบัดความปวด

คลินิกกุมารเวชโรคระบบประสาท

พญ.สินีนาฏ คนธรรพ์

กุมารแพทย์โรคประสาทวิทยา

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.สิริกานต์ ปุญญฤทธิ์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

คลินิกกุมารเวชโรคระบบประสาท

พญ.สุดารัตน์ เจริญสันติ

กุมารแพทย์โรคประสาทวิทยา

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.สุวรรณิการ์ ปาลี

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.อภิญญา บุตรคำ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

คลินิกสูติกรรม - ฝากครรภ์

พญ.อรรถยา รัตนแก้ว

สูติ-นรีแพทย์และมะเร็งนรีเวชวิทยา

คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

พญ.อาภากร เมืองแดง

อายุรแพทย์ระบบประสาท

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.เนตรยา นิ่มพิทักษ์พงศ์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

คลินิกกุมารเวช

พญ.เปมิกา สุขุปัญญารักษ์

กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

คลินิกกุมารเวช

พญ.เมจินี เด่นศรีวิวัฒน์

กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

คลินิกกุมารเวชโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

พญ.ใจฉัตร เมฆอรุณกมล

กุมารแพทย์โรคโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา

ศูนย์ทันตกรรม

คลินิกสูติกรรม - ฝากครรภ์

นพ.กฤติกา สุขสงวน

สูติ-นรีแพทย์

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.จงดี พึ่งวิรวัฒน์

ศัลยแพทย์กระดูก

ศูนย์ทันตกรรม

คลินิกสูติกรรม - ฝากครรภ์

นพ.กำพล ปราบริปูตลุง

สูติ-นรีแพทย์

คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ

นพ.เฉลิมพล รัตนอุดมวรรณา

อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ปิยชาติ ใจชุ่ม

ทันตแพทย์จัดฟัน

คลินิกสูติกรรม - ฝากครรภ์

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.ณัฐ โพธิ์ปาน

ศัลยแพทย์กระดูก

คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ

พญ.สุภาวดี มากะนัดถ์

อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.พิชิต งามวรรณกุล

ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.พิศณุ เรืองฤทธา

ศัลยแพทย์กระดูก

คลินิกสูติกรรม - ฝากครรภ์

นพ.สุรพล สุริยคุณ

สูติ-นรีแพทย์

ศูนย์ทันตกรรม

ทพญ.ชัญญรัช เกียรติตั้ง

ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.รัฐพล ศรีผ่องใส

ศัลยแพทย์กระดูก

คลินิกสูติกรรม - ฝากครรภ์

ศูนย์ทันตกรรม

คลินิกสูติกรรม - ฝากครรภ์

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.กิตติพิชญ์ อุลิศ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

นพ.กิตติโชค มาลยาภรณ์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

คลินิกกุมารเวช

นพ.ชัยวัฒน์ เหลืองวิเชียรพร

กุมารแพทย์โรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

คลินิกศัลยกรรมประสาท

นพ.จรัส วัชรประภาพงศ์

ศัลยแพทย์ประสาท

ศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

นพ.ชลภัฎ จาตุรงคกุล

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

คลินิกกุมารเวช

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.ชาญวิทย์ เวชยากิจ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.ฐิติพงศ์ สมประโยชน์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

นพ.ณัฐคุณ รัตนพิเชฐกุล

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

คลินิกกุมารเวช

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.ณัฐพล เวชยากิจ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

คลินิกอายุรกรรมโรคไต

นพ.ธีระชัย ธรรมาธิวัฒน์

อายุรแพทย์โรคไต

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

คลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม

นพ.นิชา ยศวิไล

ศัลยแพทย์ตกแต่งและความงาม

คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

นพ.พรเทพ รัชฎาภรณ์กุล

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.พฤกษ์ หินหุ้มเพ็ชร

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

คลินิกจักษุ

คลินิกกุมารเวช

คลินิกศัลยกรรมในเด็ก

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

คลินิกศัลยกรรมประสาท

นพ.สมควร เดชะศิลารักษ์

วิสัญญีแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท

คลินิกศัลยกรรมทั่วไปและหลอดเลือด

นพ.สิทธิชัย วชิราศรีศิริกุล

ศัลยแพทย์/ศัลยแพทย์หลอดเลือด

คลินิกกุมารเวช

นพ.อภิชาต จันทรา

กุมารแพทย์

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คลินิกศัลยกรรมประสาท

นพ.อเนชา พูลสวัสดิ์

ศัลยแพทย์ประสาท

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

นพ.เจริญรัตน์ ชัยเจริญธนพร

อายุรแพทย์ระบบประสาท และ รังสีร่วมรักษาระบบประสาท

ศูนย์หัวใจ

นพ.เดชชาติ เงินจันทร์

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

คลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม

พญ.ขวัญชนก อังศุภโชติ แสงพวง

ศัลยแพทย์ตกแต่งและความงาม

คลินิกโสต ศอ นาสิก

พญ.ชนิดา จันทร์ทิม

โสต ศอ นาสิกแพทย์

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.ชนิดา จุ้ยคลัง

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คลินิกจักษุ

พญ.ชรัญญา แก้วไกรสร

จักษุแพทย์โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

คลินิกกุมารเวช

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

พญ.ฐิติมา คันธชาติวนิช

อายุรแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

พญ.ณัชฎา ศุภกิจเจริญ

วิสัญญีแพทย์

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.ณัฐชยา รอดแป้น

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.ณิชกานต์ สุทธิศาสตร์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

คลินิกอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ

พญ.ดารกา รัชฎาภรณ์กุล

อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.ทิฆัมพร วงศ์ไชวะ

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คลินิกจิตเวช

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

คลินิกกุมารเวช

พญ.ธมนพรรณ เกียรติวิชชุกุล

กุมารแพทย์โรคเลือดและมะเร็งในเด็ก

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

คลินิกโสต ศอ นาสิก

พญ.ปนัดดา ช่วยแก้ว

โสต ศอ นาสิกแพทย์

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.ปาจรีย์ เวชศิลป์

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คลินิกอายุรกรรมโรคโลหิตวิทยา

พญ.ปิยธิดา ชุมนุมศิริวัฒน์

อายุรแพทย์โรคเลือด

คลินิกโสต ศอ นาสิก

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

พญ.ละออ ชมพักตร์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์มะเร็งพิษณุเวช ฮอไรซัน

พญ.วีรนุช รัตนเดช

อายุรแพทย์โรคมะเร็ง

คลินิกโสต ศอ นาสิก

พญ.ศรีรัตน์ ชุติพงษ์วิเวท

โสต ศอ นาสิกแพทย์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.สิริขวัญ ปัญญาศรีวณิช

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

พญ.อังคณา กฤชส่งศักดิ์ชัย

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

คลินิกกุมารเวชโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

พญ.อัญญารัตน์ วณิชชากร

กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา

คลินิกกุมารเวช

พญ.อารียา ดีสมโชค

กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

พญ.เหมือนชนก สุริต

วิสัญญีแพทย์

คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ

นพ.ชยดล นำเอกลาภ

อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.ชุมพล ปิยวัณโณ

ศัลยแพทย์กระดูก

คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ

พญ.นิชฌา เหลืองด่านสกุล

อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.ศุภโชค รัศมีมงคล

ศัลยแพทย์กระดูก

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.วิบูลย์ วาณิชย์เจริญพร

ศัลยแพทย์กระดูก

คลินิกสูติกรรม - ฝากครรภ์

พญ.วิลาสินี ชาญสินธุ์

สูติ-นรี เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

404

ไม่พบแพทย์ที่คุณต้องการ

กรุณาลองค้นหาใหม่อีกครั้ง