Header

แพ็กเกจการส่องกล้อง

ราคา 8,000.-/17,000.-

ราคา 8,000.-/17,000.-

แพ็กเกจการส่องกล้อง

 

แพ็กเกจส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร

ส่องกล้องกระเพาะอาหาร
Gastroscopy
ส่วนลด 2,000.-
ราคาปกติ 8,000 - 18,000.-
ส่องกล้องลำไส้ใหญ่
Colonoscopy
ส่วนลด 5,000.-
ราคาปกติ 18,000 - 25,000.-
ส่องกล้องกระเพาะอาหาร+ลำไส้ใหญ่
Gastroscopy+Colonoscopy
ส่วนลด 7,000.-
ราคาปกติ 25,000 - 35,000.-

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม