Header

แพ็กเกจการส่องกล้อง

ราคา 8,000.-/17,000.-

ราคา 8,000.-/17,000.-

แพ็กเกจการส่องกล้อง

แพ็กเกจส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร

ส่องกล้องกระเพาะอาหาร
Gastroscopy
8,000.-
จาก 10,000-17,000.-
ส่องกล้องลำไส้ใหญ่
Colonoscopy
18,000.-
จาก 20,000-25,000.-
ส่องกล้องกระเพาะอาหาร+ลำไส้ใหญ่
Gastroscopy+Colonoscopy
25,000.-
จาก 30,000-42,000.-

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม