Header

ศูนย์การได้ยินพิษณุเวช-เดียร์เฮียร์ริ่ง

 • •ตรวจวินิจฉัยการได้ยิน (Audiometry) ทาง Air/Bone
  • Audiogram (ตรวจการได้ยิน)
  • ABR/ASSR (ตรวจการได้ยินการตอบสนองสรีรวิทยาไฟฟ้า)
  • DPOAE / TEOAE (คัดกรองการได้ยิน)
  • Tympanogram (ตรวจสมรรถภาพหูชั้นกลาง)
 • ปรับใส่เครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูญเสียการได้ยินอย่างเหมาะสม
 • ให้คำแนะนำในการดูแลและปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาความสามารถในการได้ยินของคนไข้
 • ร่วมพัฒนาการบริการการได้ยินในอนาคต

เบอร์ติดต่อคลินิก 055-90-9000 ต่อ 520101, 520102

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม