Header

พิษณุเวชไม่หยุดการพัฒนาคุณภาพ เพื่อผู้รับบริการและบุคลากรอันเป็นที่รักของเรา

29 พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลพิษณุเวช จัดเป็นหน่วยบริการระดับตติยภูมิ ได้ผ่านเกณฑ์พิจารณาในหัวข้อ CSSA AWARD

พิษณุเวชไม่หยุดการพัฒนาคุณภาพ เพื่อผู้รับบริการและบุคลากรอันเป็นที่รักของเรา

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย จัดการประกวดนำเสนอผลงานวิจัย CQI R2R และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ ที่สามารถนำมาพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน สมาคมฯ จะคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมต่างๆ โดยแบ่งตามระดับโรงพยาบาล (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) 

โรงพยาบาลพิษณุเวช จัดเป็นหน่วยบริการระดับตติยภูมิ ได้ผ่านเกณฑ์พิจารณาในหัวข้อ CSSA AWARD จากสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ซึ่งได้เข้าเยี่ยมสำรวจในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.00-16.00น. โดยคณะผู้เยี่ยมสำรวจจำนวน 2 คน ที่แผนก CSSD ของโรงพยาบาลพิษณุเวช โดยเข้าดูการทำลายเชื้อและปราศจากเชื้อของเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ตามมาตรฐานได้เพียงพอพร้อมใช้ทันเวลา ปลอดภัยกับผู้ป่วยและทีมแพทย์

CSSA Awards เป็นรางวัลที่ให้กับโรงพยาบาลที่สามารถพัฒนาและยกระดับด้านคุณภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ 
หน่วยบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) มี 2 ระดับดังนี้

หน่วยบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) หมายถึง โรงพยาบาลทั่วไปบางแห่ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง หรือหน่วยบริการอื่นๆ หน่วยบริการของภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งภารกิจของหน่วยบริการระดับนี้จะขยายขอบเขตการรักษาพยาบาลที่จำเป็นต้องใช้แพทย์เฉพาะทางสาขาต่อยอด (Sub-specialty) เช่น สาขาต่อยอดของอายุรศาสตร์ คือ อายุรศาสตร์โรคไต โรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจ โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคเสือด ตจวิทยา โรคทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อ เป็นต้น สาขาต่อยอดศัลยศาสตร์ คือ ประสาทศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ทรวงอก กุมารศัลยศาสตร์ ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก หลอดเลือต ตกแต่ง เป็นต้น สาขาต่อยอดของกุมารเวชศาสตร์ คือระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือด เป็นต้น สาขาอื่น เช่น พยาธิวิทยา พยาธิวิทยากายวิภาค รังสีรักษา รังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ มะเร็งวิทยา เป็นต้น กำหนดเป็นระดับ 3.1

หน่วยบริการระดับตติยภูมิระดับสูง (Excellence Center) หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์บางแห่ง โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง หรือหน่วยบริการอื่นๆ หน่วยบริการของภาครัฐหรือเอกชน นอกจากจะทำหน้าที่หน่วยบริการระดับตติยภูมิแล้ว ยังกำหนดให้เป็นศูนย์การรักษาเฉพาะโรคที่ต้องใช้ทรัพยากรระดับสูง เช่น ศูนย์โรคหัวใจ (เน้นแพทย์ในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อายุรศาสตร์ทางเดินหายใจ กุมารเวชศาสตร์ทางเดินหายใจ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ) ศูนย์มะเร็ง (เน้นแพทย์ในสาขารังสีรักษา/รังสีวินิจฉัย/เวชศาสตร์นิวเคลียร์/สาขาพยาธิวิทยา/กายวิภาค อายุรศาสตร์โรคเลือด) ศูนย์อุบัติเหตุ (เน้นแพทย์นสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ นิติเวช กุมาร ศัลยศาสตร์) ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นต้น กำหนดระดับ Excellence Center

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

04 เมษายน 2567

นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช พร้อมทีม ร่วมแสดงความเสียใจในงานสวดพระอภิธรรมนายชาญชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ บิดาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

นายแพทย์วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมด้วยนายแพทย์วีรพล ราชคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลและทีมบริหาร ร่วมแสดงความเสียใจในงานสวดพระอภิธรรมนายชาญชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ บิดานายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมมอบเงินสมทบร่วมทำบุญที่จะนำไปมอบให้รพ.พุทธชินราช เพื่อการประโยชน์ต่อไป 3 เมษายน 2567 มูลนิธิประสาทบุญสถาน

04 เมษายน 2567

นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช พร้อมทีม ร่วมแสดงความเสียใจในงานสวดพระอภิธรรมนายชาญชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ บิดาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

นายแพทย์วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมด้วยนายแพทย์วีรพล ราชคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลและทีมบริหาร ร่วมแสดงความเสียใจในงานสวดพระอภิธรรมนายชาญชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ บิดานายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมมอบเงินสมทบร่วมทำบุญที่จะนำไปมอบให้รพ.พุทธชินราช เพื่อการประโยชน์ต่อไป 3 เมษายน 2567 มูลนิธิประสาทบุญสถาน

04 เมษายน 2567

พิษณุเวช จัดกิจกรรมทบทวนการฝึกปฏิบัติ CPR การช่วยชีวิตสำหรับเด็กตามมาตรฐานการช่วยชีวิตในห้องผ่าตัดและหอพักผู้ป่วย ในกรณีเกิด Code Blue

เป็นเลิศด้านมาตรฐานการดูแลรักษาชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จัดทบทวนการฝึกปฏิบัติ CPR การช่วยชีวิตสำหรับเด็กตามมาตรฐานการช่วยชีวิตในห้องผ่าตัดและหอพักผู้ป่วย ในกรณีเกิด Code Blue ขึ้นในรพ. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมปฏิบัติตามมาตรฐานในการช่วยรักษาชีวิตแก่ผู้ป่วยทุกท่านทันท่วงที

04 เมษายน 2567

พิษณุเวช จัดกิจกรรมทบทวนการฝึกปฏิบัติ CPR การช่วยชีวิตสำหรับเด็กตามมาตรฐานการช่วยชีวิตในห้องผ่าตัดและหอพักผู้ป่วย ในกรณีเกิด Code Blue

เป็นเลิศด้านมาตรฐานการดูแลรักษาชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จัดทบทวนการฝึกปฏิบัติ CPR การช่วยชีวิตสำหรับเด็กตามมาตรฐานการช่วยชีวิตในห้องผ่าตัดและหอพักผู้ป่วย ในกรณีเกิด Code Blue ขึ้นในรพ. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมปฏิบัติตามมาตรฐานในการช่วยรักษาชีวิตแก่ผู้ป่วยทุกท่านทันท่วงที

04 เมษายน 2567

พิษณุเวช จัดอบรม Equipment Clinical Alarm Management ตามมาตรฐาน COP-Care of patient

มาตรฐานการดูแลที่เป็นเลิศเพื่อการดูแลรักษาชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จัดอบรม Equipment Clinical Alarm Management ตามมาตรฐาน COP-Care of patient เพื่อให้เครื่องมือทางการแพทย์พร้อมใช้งานในทุกนาทีการดูแลชีวิต เพราะหากเครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญต่อการรักษาการช่วยชีวิตเกิดการ Alarm เจ้าหน้าที่พยาบาลต้องตรวจสอบ ตรวจเช็คประเมินเครื่องมือ และอาการผู้ป่วย เพื่อรายงานแพทย์ให้ทราบทันที และสิ่งสำคัญจะต้องเซ็ตอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะราย

04 เมษายน 2567

พิษณุเวช จัดอบรม Equipment Clinical Alarm Management ตามมาตรฐาน COP-Care of patient

มาตรฐานการดูแลที่เป็นเลิศเพื่อการดูแลรักษาชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จัดอบรม Equipment Clinical Alarm Management ตามมาตรฐาน COP-Care of patient เพื่อให้เครื่องมือทางการแพทย์พร้อมใช้งานในทุกนาทีการดูแลชีวิต เพราะหากเครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญต่อการรักษาการช่วยชีวิตเกิดการ Alarm เจ้าหน้าที่พยาบาลต้องตรวจสอบ ตรวจเช็คประเมินเครื่องมือ และอาการผู้ป่วย เพื่อรายงานแพทย์ให้ทราบทันที และสิ่งสำคัญจะต้องเซ็ตอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะราย

04 เมษายน 2567

พิษณุเวช รับมอบประกาศนียบัตรอนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2566

มุ่งมั่นรักษามาตรฐานเพื่อคุณ โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ รับมอบประกาศนียบัตรอนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2566 สำหรับการดูแลที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉินหน่วยปฏิบัติการ 

04 เมษายน 2567

พิษณุเวช รับมอบประกาศนียบัตรอนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2566

มุ่งมั่นรักษามาตรฐานเพื่อคุณ โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ รับมอบประกาศนียบัตรอนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2566 สำหรับการดูแลที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉินหน่วยปฏิบัติการ