Header

พิษณุเวชออกพื้นที่ ตรวจประเมินความเสี่ยงและแนะนำความรู้การยศาสตร์ (Ergonomics) กับบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด

15 พฤษภาคม 2566

พิษณุเวชออกพื้นที่ ตรวจประเมินความเสี่ยงและแนะนำความรู้การยศาสตร์ (Ergonomics) กับบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด

เมื่อวันที่ 5 และ 9-11 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลพิษณุเวช นำทีม ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์และฝ่ายสื่อสารการตลาด ลงพื้นที่ตรวจประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ (Ergonomics) ให้กับพนักงานบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด โดยมีนายแพทย์ธนิยะ วงศ์วาร แพทย์อาชีวอนามัย พร้อมพยาบาลด้านอาชีวอนามัย ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับ วิชาชีพ ของโรงพยาบาล ตรวจประเมินความเสี่ยงด้านท่าทางในการทำงาน พร้อมให้คำแนะนำความรู้ทางการยศาสตร์  (Ergonomics) กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปประยุกต์และปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยกับพนักงานในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่

หลักการยศาสตร์ (Ergonomics) คือ ศาสตร์หรือวิชาการที่เป็นการปรับเปลี่ยนสภาพงานให้เหมาะกับ ผู้ปฏิบัติงานทั้งทางด้านกายภาพ สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ และจิตวิทยา เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการท างานสูงสุด และผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขไม่เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน การยศาสตร์มุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการท างาน และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. ลดข้อผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน
  2. เพิ่มความปลอดภัย ลดความเหนื่อยล้าและความเครียด เพิ่มความสะดวกสบาย รวมถึงการเพิ่มความพึงพอใจในงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน

อ้างอิงข้อมูล : เอกสารแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชนด้านการยศาสตร์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


 

 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

01 มิถุนายน 2566

พิษณุเวชร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลพุทธชินราชตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต

หนึ่งในกิจกรรมของโรงพยาบาลพิษณุเวชร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลพุทธชินราช ตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

01 มิถุนายน 2566

พิษณุเวชร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลพุทธชินราชตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต

หนึ่งในกิจกรรมของโรงพยาบาลพิษณุเวชร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลพุทธชินราช ตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

29 พฤษภาคม 2566

พิษณุเวช ไม่เคยหยุดพัฒนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เลเซอร์กำลังสูงในภาวะโครงร่างกระดูก และกล้ามเนื้อและการรักษาทางคลินิก

ทุกนาทีของพิษณุเวช ไม่เคยหยุดพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เลเซอร์กำลังสูงในภาวะโครงร่างกระดูก และกล้ามเนื้อ (High Power Laser Therapy in Musculoskeletal Conditions and Clinical Practice) และการรักษาทางคลินิก ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่นักกายภาพบำบัด รพ ในเครือและรพ ภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

29 พฤษภาคม 2566

พิษณุเวช ไม่เคยหยุดพัฒนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เลเซอร์กำลังสูงในภาวะโครงร่างกระดูก และกล้ามเนื้อและการรักษาทางคลินิก

ทุกนาทีของพิษณุเวช ไม่เคยหยุดพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เลเซอร์กำลังสูงในภาวะโครงร่างกระดูก และกล้ามเนื้อ (High Power Laser Therapy in Musculoskeletal Conditions and Clinical Practice) และการรักษาทางคลินิก ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่นักกายภาพบำบัด รพ ในเครือและรพ ภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

29 พฤษภาคม 2566

พิษณุเวชไม่หยุดการพัฒนาคุณภาพ เพื่อผู้รับบริการและบุคลากรอันเป็นที่รักของเรา

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย จัดการประกวดนำเสนอผลงานวิจัย CQI R2R และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ ที่สามารถนำมาพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน สมาคมฯ จะคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมต่างๆ โดยแบ่งตามระดับโรงพยาบาล (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) 

29 พฤษภาคม 2566

พิษณุเวชไม่หยุดการพัฒนาคุณภาพ เพื่อผู้รับบริการและบุคลากรอันเป็นที่รักของเรา

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย จัดการประกวดนำเสนอผลงานวิจัย CQI R2R และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ ที่สามารถนำมาพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน สมาคมฯ จะคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมต่างๆ โดยแบ่งตามระดับโรงพยาบาล (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) 

21 พฤษภาคม 2566

พิษณุเวชพร้อมเคียงข้างทุกครอบครัว จัดกิจกรรม Mother Class ครั้งที่ 4 ฝ่าภารกิจ

เป็นอีกหนึ่งคลาส ที่พิษณุเวชสร้างความประทับใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ กิจกรรม Mother Class 9 เดือนมหัศจรรย์ สัมผัสรักของแม่ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ ฝ่าภารกิจ "เลี้ยงลูกหลังคลอด" คุณพ่อคุณแม่มือใหม่หพร้อมหรือยัง?

21 พฤษภาคม 2566

พิษณุเวชพร้อมเคียงข้างทุกครอบครัว จัดกิจกรรม Mother Class ครั้งที่ 4 ฝ่าภารกิจ

เป็นอีกหนึ่งคลาส ที่พิษณุเวชสร้างความประทับใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ กิจกรรม Mother Class 9 เดือนมหัศจรรย์ สัมผัสรักของแม่ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ ฝ่าภารกิจ "เลี้ยงลูกหลังคลอด" คุณพ่อคุณแม่มือใหม่หพร้อมหรือยัง?