Header

แพ็กเกจสุขใจวัยทอง 3

ราคา 15,000.-

ราคา 15,000.-

แพ็กเกจสุขใจวัยทอง 3

รายละเอียดการตรวจ

 • ตรวจฮอร์โมนการทำงานของรังไข่ - FSH (Folicle Stimulating Hormone)
 • ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง - Estradiol (E2)
 • ตรวจระดับแคลเซี่ยม - Calcium (Ca2+)
 • ตรวจระดับวิตามินดี - Vitamin D (25-OH Vitamin D total)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ - CA 125 (Ovary Cancer)
 • ตรวจความหนาแน่นของกระดูก - Lumbar Spine, Hip Bone Dens
 • อัลตราซาวนด์มดลูกและรังไข่ - U/S TVS
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด - CBC
 • ตรวจหาน้ำตาลในเลือด - Glucose (Fasting Blood Sugar),FBS
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด - Lipid Profile
 • ตรวจการทำงานของตับ - Liver Function Test (LFT)
 • ตรวจการทำงานของไต - BUN,CR (Kidney Profile)
 • ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ - Urine analysis (U/A)
 • เอกซเรย์ปอด - Chest Upright (PA or AP) (Digital)
 • ตรวจร่างกายและตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์

 

หมายเหตุ 

 1. กรุณานัดหมายล่วงหน้า
 2. กรุณางดน้ำและอาหารก่อนตรวจ อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม