Header

ตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิต แพ็กเกจ Premier Gold สำหรับผู้หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป

ราคา 40,600.-/53,386.-

ราคา 40,600.-/53,386.-

ตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิต แพ็กเกจ Premier Gold สำหรับผู้หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป

รายการตรวจ

 • ตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 • ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด (Direct-LDL)
 • ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Test)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, ,Alkaline Phosphatase)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
 • ตรวจกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (AFP)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งท่อน้ำดี (CA19-9)
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T3, Free T4, TSH)
 • ตรวจสารเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte)
 • ตรวจภาวะความเสี่ยงการอุดตันหลอดเลือดที่หัวใจและสมอง (Homocysteine)
 • ตรวจปริมาณวิตามิน B12 เพื่อประเมินภาวะเสี่ยงโรคสมองเสื่อม
 • ตรวจวิตามินดีในเลือด (Vitamin D)
 • ตรวจแคลเซียมในเลือด (CALCIUM)
 • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ (Anti-HAV)
 • ตรวจเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag, Anti-HBs, Anti-HBc (HBV PP))
 • ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชี (Anti-HCV)
 • ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine Examination)
 • ตรวจอุจจาระและเลือดแฝงในอุจจาระ (Stool Examination & Occult Blood)
 • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Digital Chest X-Ray)
 • ตรวจอัลตร้ำซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (U/S Whole Abdomen)
 • ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 3 จุด (Hip+Spine+LVA)
 • ตรวจเอกซเรย์ฟันดิจิตอล (Dental Panoramic)
 • ตรวจสุขภาพฟัน (Dental Examination)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจภาวะเสี่ยงการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI)
 • ตรวจระดับพังผืด ภาะตับแข็ง และวัดระดับไขมันพอกเกาะตับ (Fibroscan)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Tes)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะห์อนความถี่สูง (Echocardiography)
 • ตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Brain Fasttrack)
 • ตรวจวัดความดันตา (Tonometry)
 • ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)
 • ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย กล้ามเนื้อ และไขมัน (Body Compositions : Inbody)
 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (General Physical Examination)
 • ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ระบบประสาท (Special Diagnostics Physician Services)
 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Influenza  Vaccine)
 • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Medical Report)
 • บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ Meal Voucher
 • บัตรรักษ์ชีวิต Gold Card
 • บัตรกำนัลห้องพัก รพ.พิษณุเวช 1 คืน หรือ วนธารา
 • ค่าบริการพยาบาล / ค่าบริการทางการแพทย์ (NS/HF)

หมายเหตุ : *อัตรานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ แล้วยกเว้นกรณีปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม หรือผลตรวจผิดปกติ

 

กรณีต้องการตรวจเพิ่มจากแพ็กเกจตรวจสุขภาพ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อซื้อเพิ่มเติม ได้ในราคาพิเศษดังนี้

รายการตรวจ ปกติ พิเศษ
1) ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเชื้อไวรัสเอซพีวี (Thin Prep Plus HPV) 3,400.- 2,890.-
2) ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) 2,050.- 1,700.-
3) ตรวจเชื้อไวรัสเอขพีวี (HPV) 1,500.- 1,275.-
4) ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Test) 785.- 667.-
5) ตรวจการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ เอ (Anti - HAV) 600.- 510.-
6) ตรวจการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBV PP) 975.- 829.-
7) ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti-HCV) 460.- 391.-
8) ตรวจสารเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte) 540.- 459.-
9) วิตามินดีในเลือด Vitamin D 1,950.- 1,000.-
10) ตรวจการอักเสบในร่างกาย (ESR) 160.- 136.-
11) ตรวจสารบ่งขี้มะเร็งตับ (AFP) 430.- 366.-
12) ตรวจสารบ่งขี้มะเร็งลำไส้ (CEA) 466.- 396.-
13) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) 750.- 638.-
14) ตรวจสารบ่งขี้มะเร็งรังไข่ (CA125) 960.- 816.-
15) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งท่อน้ำดี (CA19-9) 920.- 782.-
16) ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T3, Free T4, TSH) 1,060.- 901.-
17) ตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย 495.- 421.-
18) คลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG 400.- 300.-
19) ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen) 2,700.- 2,300.-
20) ตรวจอัลตร้าชาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (U/s Lower Abdomen) 2,700.- 2,300.-
21) ตรวจอัลตร้าชาวด์ช่องท้องทั้งหมด (U/s Whole Abdomen) 3,500.- 2,700.-
22) ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมพร้อมอัลตร้าซาวด์ (Digital Mammogram + Ultrasound) 3,500.- 2,700.-
23) ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (Low-Dose CT) 5,200.- 3,500.-
24) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) 3,200.- 2,800.-
25) ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiolography) 3,200.- 2,800.-
26) ตรวจภาวะเสี่ยงการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (AB) 700.- 600.-
27) ตรวจปริมาณไขมันสะสมในตับ และพังผืดในเนื้อตับ (Fibro Scan) 2,900.- 2,500.-
28) ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย กล้ามเนื้อ และไขมัน (Body Compositions ; Inbody) 800.- 650.-
29) ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 จุด (Hip + Spine) 2,700.- 1,500.-
30) ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 3 จุด (Hip + Spine + LVA) 2,900.- 2,100.-

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพ็กเกจแนะนำ