Header

คลินิกฟื้นฟูการกลืน

  • บริการตรวจ ประเมิน วิเคราะห์การกลืน ด้วยเครื่องส่องกลองที่ทันสมัย และการตรวจทางรังสีวิทยา
  • บริการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก
  • การกระตุ้นไฟฟ้าด้วยเครื่อง Vital stim เพื่อกระตุ้นการทำงาน และฝึกกล้ามเนื้อการกลืน
  • ให้คำปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

เบอร์ติดต่อคลินิก 055-90-9000 ต่อ 521301, 521302

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม