Header

คลินิกเบาหวาน

  • •คัดกรองความเสี่ยง
    • Package เบาหวานทุก 3 เดือน
    • Package เบาหวานประจำปี
  • ตรวจวินิจฉัย รักษา
  • ประเมินภาวะแทรกซ้อน
  • ให้คำปรึกษาการใช้ยาเบาหวาน
  • ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ

เบอร์ติดต่อคลินิก 055-90-9000 ต่อ 520101, 520102

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม