Header

คลินิกพัฒนาการและพฤติกรรม

ให้บริการ ดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาจิตใจ พัฒนาการและพฤติกรรม

  • ประเมินและให้คำปรึกษาพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และพฤติกรรม
  • ประเมินและให้การรักษาเด็กพิเศษ ออทิสติก สมาธิสั้น พัฒนาการช้า
  • กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกพูด ฝึกทักษะการเข้าสังคม

เบอร์ติดต่อคลินิก 055-90-9000 ต่อ 520601, 520602

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม