ห้องพักผู้ป่วย

อัตราค่าบริการ


ห้องพัก
ชั้น
จำนวน
ห้อง
ค่า
ห้องพัก
ค่า
อาหาร
ค่าการ
พยาบาล
ค่าบริการ
รพ.
ราคารวม
ห้องวีไอพี (V.I.P)
2 , 3 , 6
65
1,750
450
1,010
210
3,420
ห้องแกรนด์ วีไอพี (Grand V.I.P)
4 , 5
60
1,750
450
1,010
210
3,420
ห้องวีไอพี เด็ก (Children V.I.P)
7 , 8
64
1,850
450
1,010
210
3,520
ห้องสูท (Suite)
4
1
7,700
1,000
1,010
210
9,920
ห้องไอซียู, ซีซียู, พีไอซียู (I.C.U/C.C.U/P.I.C.U)
2
19
1,600/2,500
450
1,810/3,810
210
4,070 - 6,970

 

รูปแบบห้องพักผู้ป่วย


ห้องวีไอพี (V.I.P)

บริเวณชั้นที่
2 , 3 , 6
 
จำนวนห้อง
65
ห้อง
ค่าห้องพัก
1,750
บาท
ค่าอาหาร
450
บาท
ค่าการพยาบาล
1,010
บาท
ค่าบริการโรงพยาบาล
210
บาท
     
ราคารวม
3,420
บาท

ห้องแกรนด์ วีไอพี (Grand V.I.P)

บริเวณชั้นที่
4 , 5
 
จำนวนห้อง
60
ห้อง
ค่าห้องพัก
1,750
บาท
ค่าอาหาร
450
บาท
ค่าการพยาบาล
1,010
บาท
ค่าบริการโรงพยาบาล
210
บาท
     
ราคารวม
3,420
บาท

ห้องวีไอพี เด็ก (Children V.I.P)

บริเวณชั้นที่
7 , 8
 
จำนวนห้อง
64
ห้อง
ค่าห้องพัก
1,850
บาท
ค่าอาหาร
450
บาท
ค่าการพยาบาล
1,010
บาท
ค่าบริการโรงพยาบาล
210
บาท
     
ราคารวม
3,520
บาท

ห้องสูท (Suite)

บริเวณชั้นที่
4
 
จำนวนห้อง
1
ห้อง
ค่าห้องพัก
7,700
บาท
ค่าอาหาร
1,000
บาท
ค่าการพยาบาล
1,010
บาท
ค่าบริการโรงพยาบาล
210
บาท
     
ราคารวม
9,920
บาท

ห้องไอซียู, ซีซียู, พีไอซียู (I.C.U/C.C.U/P.I.C.U)

บริเวณชั้นที่
2
 
จำนวนห้อง
19
ห้อง
ค่าห้องพัก
1,600/2,500
บาท
ค่าอาหาร
450
บาท
ค่าการพยาบาล
1,810/3,810
บาท
ค่าบริการโรงพยาบาล
210
บาท
     
ราคารวม
4,070 - 6,970
บาท

หมายเหตุ :
  • กรณีที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคที่แพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (Airborn)
    รพ. จะคิดค่าบริการห้องพักเพิ่ม 300 บาท/ครั้ง ที่ Admit