การบริการลูกค้าประกัน

สำหรับท่านที่ทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันต่างๆ สามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลกับบริษัทประกันนั้นๆได้ โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้สำหรับบริการลูกค้าประกันทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองจากบริษัทประกันนั้นๆตลอดจนการอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และประสานงานกับบริษัทประกัน เพื่อให้เป็นตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์

 

เมื่อท่านมารับบริการที่โรงพยาบาล สิ่งที่ควรเตรียมมา ดังนี้

 • บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน / กรมธรรม์

 • บัตรประชาชน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยทางราชการ

 

กรณีที่ใช้สิทธิ์รักษาแบบผู้ป่วยนอก

 • ยื่นบัตรประจำตัวผู้ใช้สิทธิ์ประกัน และบัตรประชาชน / บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และแนบใบเคลมฟอร์มให้แพทย์กรอก

 • เมื่อรับการตรวจรักษาจากแพทย์แล้ว รับเคลมฟอร์มและใบเสร็จรับเงินจากแผนกการเงินนอก เพื่อนำไปยื่นเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกัน

 • ถ้าบริษัทใดมีเครดิต กรณีผู้ป่วยนอกกับโรงพยาบาลที่อยู่ในเงื่อนไขตามกรมธรรม์ของท่าน ท่านสามารถเข้ารับการตรวจรักษาตามกรมธรรม์ของท่านได้ โดยไม่ต้องชำระค่าบริการด้วยตนเอง ยกเว้น ส่วนที่เกินจากสิทธิ์ประกัน

 

กรณีที่ใช้สิทธิ์ประกันแบบผู้ป่วยใน

 • ยื่นบัตรประจำตัวผู้ใช้สิทธิ์ประกัน และบัตรประชาชน / บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการที่แผนกผู้ป่วยใน

 • เจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆ และแนะนำการเลือกใช้วิธีการเคลมประกันรวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์

 • พยาบาลประกันสัมพันธ์ ให้ข้อมูลทางด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

กรณีที่ท่านใช้แฟ็กซ์เคลม

 • เจ้าหน้าที่นำเอกสารเคลมฟอร์มไปให้ท่านเซ็นต์ พร้อมแจ้งให้ท่านทราบว่าสามารถใช้แฟ็กซ์เคลมได้หรือไม่ หลังจากได้ประสานงานกับบริษัทประกันแล้ว

 • หากได้รับสิทธิ์แฟ็กซ์เคลม ในวันที่กลับบ้าน กรุณาติดต่อแผนกการเงินเพื่อเซ็นต์รับทราบใช้จ่าย พร้อมชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี)

 

กรณีที่ท่านต้องการนำไปเคลมเอง หรือไม่สามารถใช้สิทธิ์แฟ็กซ์เคลมได้ (กรณีสำรองจ่าย)

ในวันที่ท่านกลับบ้าน เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมใบเคลม พร้อมกับใบเสร็จรับเงิน ให้ท่านสามารถนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นติดต่อกับบริษัทประกันที่ท่านใช้สิทธิ์ได้ทันที

 

 กรณีที่ท่านมีสิทธิ์ เบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงาน หรือ  บริษัทต้นสังกัด ควบคู่กับการใช้สิทธิ์ประกัน

 • กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ผู้ป่วยในเพื่อจัดเตรียมเอกสาร

 • ในวันกลับบ้าน แผนกการเงินผู้ป่วยใน จะส่งมอบเอกสสารการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับท่าน เพื่อนำไปติดต่อหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของท่านต่อไป

 

หน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าประกัน

 • ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย ตรวจสุขภาพ หรือสอบถามแพทย์เข้าตรวจสุขภาพ ได้ที่แผนกศูนย์สุขภาพรักษ์ชีวิต

โทร.055-909-000 ต่อ 4163, 9121

 • การให้บริการเอกสารข้อมูลทางการแพทย์

ท่านสามารถติดต่อขอรับใบรับรองแพทย์, สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล ได้ที่แผนกการเงินผู้ป่วยใน

โทร.055-909-00 ต่อ 4186, 9315

 • หน่วยงานศูนย์ผู้ป่วยใน

ท่านสามารถติดต่อสอบถามการแฟ็กซ์เคลมส่วนที่ 1 , สอบถามห้องพักผู้ป่วย , สอบถามอัตราค่าห้องพัก ได้ที่แผนกศูนย์ผู้ป่วยใน

โทร.055-909-000 ต่อ 4137 

 • ผู้ทบทวนการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ /  UR  Nurse

ท่านสามารถติดต่อสอบถามอาการผู้ป่วย, การรักษาของแพทย์ ได้ที่ศูนย์ประกัน

โทร.055-909-000 ต่อ UR Nurse มือถือ. 093-134-3366

คุณรสรินทร์ แซ่เตียว  UR  Nurse   โทร. 087-734-7070

คุณสุชีวัน กัลหะ  UR  Nurse   โทร.086-925-0201

คุณนันทิยา พิมเสน UR  Nurse 

 

 • การให้บริการด้านเอกสารการเงิน

ท่านสามารถติดต่อขอรับสำเนาค่ารักษาพยาบาล, สำเนาใบเสร็จรับเงินได้ที่ แผนกการเงินผู้ป่วยนอก

โทร.055-909-000 ต่อ 4167 และแผนกการเงินผู้ป่วยใน โทร.055-909-000 ต่อ 4186 , 9125 

 

 • การประสานงานให้ลูกค้าประกัน / Insurance

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป, อำนวยความสะดวกในการให้บริการ โรงพยาบาลพิษณุเวช

โทร.093 -1343366 หรือ 055-909-000 ต่อ  UR  Nurse 

 

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน / นักศึกษา

โรงพยาบาลพิษณุเวช ยินดีให้บริการรักษาพยาบาล นักเรียน / นักศึกษา กรณีเกิดอุบัติเหตุ ที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์บริษัทประกันที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ มีดังนี้

 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท เอไอเอ จำกัด

 • บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท สยาม สไมล์ ไอ.เอส.ซี  จำกัด

 • บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • อื่นๆ (ที่มีสัญญากับทางโรงพยาบาล)

 

เอกสารประกอบการใช้บริการ

 1. บัตรประกันภัย (ต้องมี)

 2. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา หรือ สำเนาบัตรประชาชน

 

บริษัทประกันต่างประเทศ ที่สามารถใช้ได้ มีดังนี้

 • APRIL Assistance (Thailand) Co.Ltd

 • Asian Assistance (Thailand) Co.Ltd

 • Assistance Alliiance  (Internation) Co.Ltd

 • AXA Assistance Thailand Co.Ltd

 • Compagnie Generale Du Siam Ltd (CES)

 • Euro Center (Thailand) Co.Ltd

 • NTERNATIONALSOS (Thailand) Co.Ltd

 • Mondial Assistance (Thailand) Co.Ltd

 • SOS INTERNATION (SOS Service Office Thailand)

 

เอกสารประกอบการใช้บริการ

 1. บัตรประกัน

 2. Passport

 

บริษัทประกันที่สามารถใช้ FAX CLAIM และ เบิก พรบ.เบื้องต้นกับโรงพยาบาลพิษณุเวช มีดังนี้

 • บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

 • บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท นำประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท บริรักษ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท บูรพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ฟอลคอลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ฟอลคอลประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท สยาม สไมล์ ไอ.เอส.ซี จำกัด

 • บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท อลิอันซ์ ซีพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท เอไอจีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท เอไอเอ จำกัด

 • บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท แอล  เอ็ม จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • อื่นๆ (ที่มีสัญญากับทางโรงพยาบาล)