รายการโปรโมชั่น
ตรวจสุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง ราคาพิเศษ

เนื่องในวันโรคหลอดเลือดสมอง ตลอดเดือนตุลาคมนี้ รพ.พิษณุเวช ตระหนักถึงความอันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง ที่อาจนำไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยไม่รู้ตัว แต่ถ้าหากเรารู้เร็ว รู้ทัน ก็ยังสามารถป้องกันได้ให้ทันถ่วงที รพ.พิษณุเวช จึงมอบแพ็คเกจตรวจสุขภาพสมองด้วยเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI 3 Tesle ในราคาพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2560

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นความผิดปกติของหลอดเลือดที่ทำหน้าที่ส่งผ่านเลือดไปเลี้ยงสมอง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
 
1.หลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตัน ภาวะสมองขาดเลือด หรือ Ischemic stroke อันเนื่องมาจากหลอดเลือดอุดตันนั้นเป็นสาเหตุใหญ่ของโรคหลอดเลือดสมอง โดยร้อยละ 80 มีสาเหตุมาจากการอุดตันของลิ่มเลือด อันที่จริง การสร้างลิ่มเลือดนั้นเป็นกลไกที่สำคัญในการห้ามเลือด และซ่อมแซมหลอดเลือดที่เสียหาย แต่ลิ่มเลือดที่ก่อตัวขึ้นในหลอดเลือดหรือที่หนึ่งที่ใดอย่างผิดที่ผิดทางนั้น สร้างความเสียหายอย่างมากเมื่อลิ่มเลือดนั้นไปกีดขวางไม่ให้เลือดไหลเวียนผ่านหลอดเลือดได้อย่างสะดวก
ภาวะสมองขาดเลือดจากการอุดตันของลิ่มเลือด เกิดขึ้นได้ 2 กรณี
 
กรณีแรก คือเกิดลิ่มเลือดขึ้นในบริเวณอื่น ๆ และไหลไปตามกระแสเลือดจนไปอุดตันที่หลอดเลือดสมอง ส่วนอีกกรณีหนึ่ง คือมีลิ่มเลือดก่อตัวอยู่ในหลอดเลือดสมอง เวลาผ่านไป ลิ่มเลือดจะมีขนาดใหญ่ขึ้นจนอุดตันหลอดเลือดสมองในที่สุด นอกจากลิ่มเลือดแล้ว หลอดเลือดยังอาจตีบแคบได้เนื่องจากการสะสมตัวของไขมันในหลอดเลือดจนส่งผลให้หลอดเลือดตีบลง มีความยืดหยุ่นน้อยลง และลดประสิทธิภาพในการลำเลียงเลือดลงไป
 
2.หลอดเลือดสมองปริแตก หรือฉีกขาด ส่งผลให้ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดลงอย่างฉันพลัน ทั้งยังก่อให้เกิดเลือดออกในสมอง ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองอย่างร้ายแรง โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากหลอดเลือดสมองแตกนั้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 
สาเหตุที่นำไปสู่การปริแตกของหลอดเลือด เป็นไปได้ 2 กรณี คือ
 
การที่หลอดเลือดมีความเปราะบาง ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง ประกอบกับผู้ป่วยมีภาวะความดันโลหิตสูง ส่งผลให้บริเวณที่เปราะบางนั้นโป่งพอง และแตกออก ส่วนอีกกรณีหนึ่ง ได้แก่การที่หลอดเลือดนั้นสูญเสียความยืดหยุ่นจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดปริแตกได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ป่วยมีภาวะความดันโลหิตสูง
 

 

รายการตรวจ

แพ็คเกจ 1  แพ็คเกจ 2 แพ็คเกจ 3
 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
+
+ +
 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) + + +
 ตรวจหาค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C) + + +
 ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด (Direct LDL) + + +
 ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) + + +
 ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) + + +
 ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) + + +
 ตรวจการทำงานของไต (BUN) + + +
 ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric Acid) + + +
 ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL) + + +
 ตรวจหาสารเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte) + + +
 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FreeT3 , FreeT4, TSH ) - + +
 ตรวจหาการอักเสบในร่างกาย (ESR) - + +
 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) + + +
 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของหลอดเลือดแดง (ABI) + + +
 ตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Brain) - + -
 ตรวจสมองและเส้นเลือดแดงสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Brain+MRA Brain) - - +
 ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ระบบประสาท (Physical Examination by Neuroiogist) + + +
 บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (Meal Voucher) + + +
 สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Book Report Check Up) + + +

ราคาปกติ

4,343 12,363 21,463

ราคาแพ็คเกจ

2,700 9,600 15,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดหมายได้ที่ คลินิกพิเศษ โทร.055-90-9000 ต่อ 4291