รายการโปรโมชั่น
โปรโมชั่นต้นรับลมหนาว 2561 และวันเบาหวานโลก