รายการโปรโมชั่น
โปรโมชั่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดการเสียชีวิต

โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และผู้สูงอายุ