รายการโปรโมชั่น
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ทำไมต้องฉีดวัคซีนทุกปี
 
ปัจจุบันประเทศไทยมีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล แต่เนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธ์ุทุกปี
 วัคซีนป้องกันไข้หวัดจึงมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีตามเชื้อที่เปลี่ยนไปด้วย
ดังนั้นจึงควรฉีดวัคซีนทุกปี เพื่อให้ได้ผลดีในการป้องกันโรคมากที่สุด