โปรโมชั่น
1 - 2 / 2
หน้า 1 / 1

โปรโมชั่นบัตรรักษ์ชีวิต

โปรโมชั่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดการเสียชีวิต

โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และผู้สูงอายุ

 


1 - 2 / 2
หน้า 1 / 1