รายการแพ็คเกจ
ข้าราชการผ่าตัดเบิกได้ 26 หัตถการ

รพ.พิษณุเวชเคียงคู่สุภาพ "ข้าราชการ" กับโครงการเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมโครงการเบิกค่ารักษาพยาบาลในรพ.เอกชนด้วยระบบ DRGs 26 หัตการผ่าตัดไม่ต้องรอคิวนาน
 

 

โรคที่กำหนดให้เบิกได้

​คือ โรคที่ต้องมีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า (Elective Surgery)
 

ค่ารักษาพยาบาล

​- กรมบัญชีกลางจ่ายตาม DRGs ให้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
 
- ผู้มีสิทธิ์ต้องจ่ายเพิ่มตามประกาศ ดังนี้
 
1.ค่าห้องและค่าอาหาร ส่วนเกินจาก 1,000 บาท/วัน
 
2.ค่าวัสดุอุปกรณ์ อวัยวะเทียมส่วนเกินจากราคาอ้างอิงตามประกาศรายการฯ ของกรมบัญชีกลาง
 
3.ค่าธรรมเนียมแพทย์ ตามรายการที่กรมบัญชีกลางประกาศประกอบด้วย
 
3.1 ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
 
3.2 ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์
 
3.3 ค่าธรรมเนียมแพทย์เยี่ยมไข้
 
3.4 ค่าธรรมเนียมแพทย์ที่ปรึกษา ไม่เกิน 5 ท่าน
 
4. ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge)
 
5. ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนการผ่าตัด
 
 
 

รายการผ่าตัดที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง 26 หัตถการ

 

 

>> คลิกตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลกรมบัญชีกลาง <<

 

 

ในแต่ละหัตถการมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ดังนี้
 

คลินิกสูติ-นรีเวช  หัตถการที่เข้าร่วมโครงการ 


คลินิกศัลยกรรมทั่วไป  หัตถการที่เข้าร่วมโครงการ

 


 

คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ  หัตถการที่เข้าร่วมโครงการ

 


 

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ   หัตถการที่เข้าร่วมโครงการ 

 


 

คลินิกจักษุ   หัตถการที่เข้าร่วมโครงการ