ภาพรวมของโรงพยาบาล
ชื่อ : โรงพยาบาลพิษณุเวช
ที่อยู่ : 211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 65000 (ประเทศไทย)
เบอร์โทรศัพท์ : 055-90-9000
แฟกซ์ : 055-90-9005
PSV Hot Line สายด่วน : 1208
E-mail : pitsanuvej@psv.co.th
Website : www.pitsanuvej.com
Facebook : facebook.com/pitsanuvej

Instagram :

pitsanuvejhospital

Line@ :

@pitsanuvej

Youtube :

โรงพยาบาลพิษณุเวช

   
ปีที่ก่อตั้ง : พ.ศ.2525 (โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง)
ผู้ถือหุ้น : สัญชาติไทย 100%
ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาลเอกชน

รับรองมาตรฐาน :

  • OHSAS 18001:2007
  • TIS 18001:2007
  • Laboratory Accreditation (LA)
  • ISO 15189
  • Joint Commission International (JCI)
  • Good Manufacturing Practice (GMP)

   
โรงพยาบาลพิษณุเวชเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ห่างจากกรุงเทพ 377 กิโลเมตร พร้อมด้วยเทคโนโลยีการรักษา และอุปกรณ์ที่ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
 
อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการส่งต่อคนไข้ไปยังโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ และจะมุ่งมั่นในการพัฒนา ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นองค์กรแห่งความสุข ที่ได้รับความไว้วางใจ ในมาตรฐานระดับสากล ด้วยศักยภาพการรักษาขั้นสูงระดับตติยภูมิ เป็นผู้นำด้านการแพทย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง" 

โรงพยาบาลพิษณุเวชได้รับการรับรองมาตรฐฐาน JCI (Joint Commission International) ในปี พ.ศ. 2555 จึงมั่นใจได้ว่าท่านและครอบครัว จะได้รับการบริการทางด้านการรักษา ที่ปลอดภัยและดีที่สุด