ข่าวสารและกิจกรรม
รพ.พิษณุเวชได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP in Mass Catering

โรงพยาบาลพิษณุเวชได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP in Mass Catering ในการผลิตอาหารสำหรับผู้ป่วย ผู้รับบริการ และบุคลากรของโรงพยาบาล : มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) คือ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุม เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและสามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ เป็นอันตรายกับผู้บริโภค โดยครอบคลุมปัจจัยทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่โครงสร้างอาคารขั้นพื้นฐาน ระบบผลิตที่ดี กระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน เพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างตั้งใจ

มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) คือ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุม เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและสามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ เป็นอันตรายกับผู้บริโภค โดยครอบคลุมปัจจัยทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่โครงสร้างอาคารขั้นพื้นฐาน ระบบผลิตที่ดี กระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน เพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างตั้งใจ
 
โรงพยาบาลพิษณุเวชมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วย  ผู้รับบริการ รวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาล ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร เราจึงได้ดำเนินการจัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing) in Mass Catering ขึ้นในแผนกห้องอาหารของโรงพยาบาล รวมทั้งมีนักกำหนดอาหารและนักโภชนาการทำการควบคุมและตรวจสอบ ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ การเตรียม การเก็บรักษา และการผลิต โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ 
 
โดยแผนกห้องอาหาร โรงพยาบาลพิษณุเวช ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง GMP in Mass Catering จากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 4 ปี เพื่อแสดงว่า แผนกห้องอาหาร โรงพยาบาลพิษณุเวชมีระบบการจัดการและควบคุมกระบวนการ