ข่าวสารและกิจกรรม
61 - 61 / 61
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 4 / 4

คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย

เพื่อให้ผูัป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการ และตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความร่วมมืือกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภากายภาพบำบัด สภาเทคนิคการแพทย์ และคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออกประกาศรับรองสิทธิและข้อพึงปฎิบัติของผู้ป่วย ไว้ดังต่อไปนี้


61 - 61 / 61
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 4 / 4