การบริการทางการแพทย์

คลินิกอายุรกรรม


คลินิกอายุรกรรม ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน จนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง อย่างครบวงจรด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยทีมอายุรแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขาที่ได้รับวุฒิบัตรจากแพทย์สภา และพยาบาลวิชาชีพที่ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

อายุรกรรมระบบประสาท
อายุรกรรมโรคหัวใจ
อายุรกรรมโรคไต
อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
อายุรกรรมโรคเลือด
อายุรกรรมทั่วไป
อายุรกรรมโรคระบบการหายใจและภาวะวิฤกต
อายุรกรรมโรคมะเร็ง
อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม
อายุรกรรมโรคผิวหนัง
อายุรกรรมโรคติดเชื้อ


คลินิกกุมารเวช


คลินิกกุมารเวช มีกุมารแพทย์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

- ให้บริการดูแลทารกที่มีความผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือหลังคลอด และทารกที่คลอดก่อนกำหนดอย่างใกล้ชิด

- ให้การบริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ อย่างครบวงจร

โดยครอบคลุมในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค การให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ โดยทีมกุมารแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรจากแพทย์สภา สาขาเฉพาะทางพร้อมพยาบาลวิชาชีพที่ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

กุมารเวชโรคติดเชื้อ
กุมารเวช
กุมารเวชทารกแรกเกิด และปริกำเนิด
กุมารเวชโรคหัวใจ
กุมารเวชโรคระบบประสาท
กุมารศัลยกรรม
กุมารเวชโรคไต
กุมารเวชโรคเลือด
กุมารเวชโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
กุมารเวชโรคระบบการหายใจ
กุมารเวชโรคระบบทางเดินอาหาร และตับ
กุมารเวชโรคภูมิแพ้
กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม
กุมารเวชโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก


คลินิกสูติ-นรีเวช


คลินิกสูติ-นรีเวช ให้การบริการดูแลสุภาพพร้อมให้คำปรึกษาสำหรับผู้หญิงทุกวัย ด้วยทีมแพทย์สหสาขาครบทุกศาสตร์ตั้งแต่เรื่องแม่และเด็กโดยศูนย์แม่และเด็กรพ.พิษณุเวช ด้วยสูติ-นรีแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ และพยาบาลวิชาชีพให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

สูติ-นรีเวช มะเร็งนรีเวช
สูติ-นรีเวช
สูติกรรม-ฝากครรภ์
ผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช
สูติ-นรีเวช และเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์


คลินิกศัลยกรรม


คลินิกศัลยกรรม ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาด้านศัลยกรรรมทั่วไป และศัลยกรรมเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยบริการห้องผ่าตัดตามมาตรฐานระดับสากล JCI ด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก มีแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางให้บริการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางด้านศัลยกรรม หรือเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พร้อมพยาบาลวิชาชีพที่ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

ศัลยกรรมประสาท
ศัลยกรรมกระดูก
ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยกรรมตกแต่ง และความงาม
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ศัลยกรรมทรวงอก
ศัลยกรรมทั่วไปและหลอดเลือด


ศูนย์ตรวจสุขภาพ


ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในกลุ่มอายุต่างๆ โดยใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลตามปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคที่แตกต่างกัน ด้วยโปรแกรมตามช่วงอายุ

ภายในศูนย์ตรวจสุขภาพให้บริการที่จัดไว้สำหรับการตรวจร่างกายโดยแพทย์  ตรวจเลือด เอกซเรย์  อัลตราซาวด์ ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจมะเร็งเต้านม ตรวจมวลกระดูก ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  ตรวจการได้ยิน  ตรวจวัดสายตา  ตรวจสุขภาพฟัน  เป็นต้น 

ศูนย์ตรวจสุขภาพเปิดให้บริการแก่ผู้รักและดูแลเอาใจใส่สุขภาพ ทั้งรายบุคคลและบุคลากรขององค์กรต่าง ๆ มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพหลากหลายที่เหมาะสำหรับบุคลากรทุกกลุ่ม พร้อมให้บริการโดยทีมวิชาชีพและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นอกจากการตรวจคัดกรองโรคต่าง ๆ แล้วยังให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง และครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดี การให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ อีกทั้งยังมีบริการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมกับเพศและวัยของบุคคลทั่วไปอีกด้วย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ


คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น


ให้บริการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาจิตใจ ปัญหาพัฒนาการ และพฤติกรรม ได้แก่

 • ประเมินและให้คำปรึกษาพัฒนาการด้านทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจและพฤติกรรม
 • ประเมินและให้การรักษาเด็กพิเศษ  ออทิสติก สมาธิสั้น พัฒนาการช้า
 • กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการด้านด่าง ๆ เช่น ฝึกพูด ฝึกทักษะการเข้าสังคม โดยนักกิจกรรมบำบัดที่ได้รับใบประกอบโรคศิลป์สาขากิจกรรมบำบัด
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น


คลินิกจักษุ


คลินิกจักษุ ให้บริการตรวจวินิจฉัย ปรึกษา รักษาโรคทางตา

 • การผ่าตัดรักษาโรคต้อหิน
 • การผ่าตัดต้อเนื้อ
 • การผ่าตัดต้อกระจกด้วย เครื่องสลายต้อกระจก
 • ศัลยกรรมรักษาสายตา เป็นต้น

โดยแพทย์ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ตา (จักษุ)


คลินิกจิตเวช


ให้บริการตรวจรักษา และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ ผู้ป่วยกลุ่มอาการทางจิตเวช

 • ด้านจิตใจ
 • ด้านอารมณ์
 • ด้านพฤติกรรม
 • โรคเฉพาะทาง 

มีทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมให้การบำบัดรักษา การช่วยเหลือที่เหมาะสม มีการทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อวิเคราะห์ความสามารถทางระดับสติปัญญา การวิเคราะห์ทางจิตใจและอารมณ์ มีการประเมินการทำงานของสมองและการทดสอบทางจิตวิทยาอื่นๆ โดยนักจิตวิทยา   

จิตเวช


คลินิกหู คอ จมูก


ให้บริการตรวจวินิจฉัย ปรึกษาและรักษาปัญหาเกี่ยวกับ หู คอ จมูก

 • โรคระบบทางเดินหายใจ 
 • ตรวจสภาวะการนอนโกน
 • ผ่าตัด ไซนัส, ทอนซิล, ไทรอยด์ เป็นต้น 

โดยแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง ด้านหู คอ จมูก พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

 

หู คอ จมูก


คลินิกทันตกรรม


คลินิกทันตกรรม ให้บริการตรวจ วินิจฉัย ปรึกษาดูแลสุขภาพในช่องปาก เหงือกและฟัน โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง และเครื่องมือที่ทันสมัย

 • การรักษาโรคในช่องปาก เหงือและฟัน
 • การอุดฟัน ถอนฟัน
 • ผ่าฟันคุด
 • ฟอกฟันขาว
 • x - ray ฟัน
 • การรักษารากฟันเทียม (ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษารากฟัน)

 

ทันตกรรม


คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด


ให้บริการกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด ครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน การบันทึกข้อมูลทางกายภาพบำบัด โดยจะให้บริการตรวจ ดังนี้ 

 • ผู้รับบริการโรคระบบประสาท   
 • ผู้รับบริการระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
 • ผู้รับบริการโรคระบบอายุรกรรม
 • ผู้รับบริการโรคระบบศัลยกรรม 
 • ผู้รับบริการระบบสูติ - นรีเวช
 • ผู้รับบริการเด็ก
 • ผู้รับบริการที่ทดสอบสมรรถภาพปอด
 • การบริการรถของโรงพยาบาลรับ - ส่งมาทำกายภาพบำบัด
 • การให้คำปรึกษาสุขภาพทางกายภาพบำบัด แนะนำการปฏิบัติตัวและการออกกำลังกาย
เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด


วิสัญญี


 
วิสัญญี ให้การบริการพยาบาลวิสัญญีเป็นบริการพยาบาลผู้ป่วยที่รับบริการทางวิสัญญี โดยให้การดูแลตั้งแต่ระยะก่อนให้บริการทางวิสัญญี ,ระยะให้บริการทางวิสัญญี ,ระยะหลังให้บริการทางวิสัญญี
 
โดยครอบคลุมถึงการประสานงานกับทีมพยาบาลผ่าตัด และทีมแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีพยาบาล นอกจากมีความรู้พื้นฐานทางการพยาบาลแล้ว จำเป็นต้องมีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านบริการทางวิสัญญี ตั้งแต่ขนาดยาและวิธีการให้ยาระงับความรู้สึกในการผ่าตัดแต่ละชนิด รวมทั้งการถอนยาระงับความรู้สึก เพื่อให้การผ่าตัดผู้ป่วยแต่ละรายฟื้นมาอย่างปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
วิสัญญี


รังสีวินิจฉัย


ให้คำปรึกษาด้านการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ตรวจวินิจฉัยทางรังสีด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยทีมรังสีแพทย์ที่มากประสบการณ์ เพื่อช่วยให้แพทย์สาขาต่างๆ สามารถค้นหาสาเหตุและข้อมูลเกี่ยวกับโรคได้อย่างละเอียดและชัดเจน

 • การตรวจเอกซเรย์ธรรมดา (General Radiography)
 • การตรวจเอกซเรย์พิเศษ (Special Radiography Examination)
 • การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound: US)
 • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT Scan 128 Slices  (Multi Detector Computerized Tomography : MDCT 128 Slices)
 • การตรวจเอกซเรย์เต้านม  (Mammography)
 • การตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Mass Densitometry : BMD
 • การตรวจเอกซเรย์ฟัน 3 มิติ (Cone-beam CT)
 • การตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็กพลังสูง 3 Tesla (Magnetic resonance imaging : MRI 3 Tesla)
 • การให้บริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mobile Digital X-ray)
รังสีวินิจฉัย


ศูนย์ตรวจสุขภาพ


 ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคทั่วไป ในทุกเพศ ทุกวัย
 • บริการทำหัตถการทางการแพทย์ทั่วไป
 • รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และปัญหาสุขภาพทั่วไป
 • ตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจเพื่อออกใบรับรองแพทย์ในการเข้าทำงาน หรือศึกษาต่อสถานบันต่าง ๆ และศึกษาต่อต่างประเทศ
แพทย์เวชปฏิบัติ


ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ


ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ