คณะผู้บริหาร


นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร

ประธานกรรมการบริษัท

Board of Director


พญ.นิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์

รองประธานกรรมการ


ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์

กรรมการผู้จัดการ

Managing Director


นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Hospital Director


นายแพทย์ วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
Deputy Hospital Director

ดร.สาธิต วิทยากร

ผู้อำนวยการบริหาร

Executive Director


คุณนฤพล พันธ์ศุภมงคล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านบริหาร

Assistant Hospital of Adminitative


นพ.ดิเรก ติระวัฒน์

ผู้อำนวยการสายการแพทย์

Medical Director
 


คุณนภารัตน์ อาจารยางกูร

ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ

Operating Clinical Director


คุณนวลศรี ลิ้มเจริญ

ผู้อำนวยการสายสนับสนุน

Supporting Director


คุณสาธิต นิ่มพิทักษ์พงศ์

ผู้อำนวยการโครงการ

Project Director