ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.นิธิรัชต์ แสนเพ็ญ
ตำแหน่ง : จักษุแพทย์
คลีนิก : คลินิกจักษุ
สาขาเฉพาะทาง : ตา (จักษุ)
   
วันเวลาออกตรวจ  
อาทิตย์
10.00 - 16.00