ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.ประทีป วรรณิสสร
ตำแหน่ง : แพทย์โรคผิวหนัง
คลีนิก : คลินิกอายุรกรรม
สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคผิวหนัง
หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1,2,3
   
วันเวลาออกตรวจ  
เสาร์
09.00 - 15.00

แพทย์โรคผิวหนัง
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.18364
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาตจวิทยา