ค้นหารายชื่อแพทย์
1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายชื่อแพทย์ แผนกคลินิกหู คอ จมูก


คลินิก : หู คอ จมูกพญ.พัชรกันย์ ตั้งตรัยรัตนกุล
โสต ศอ นาสิกแพทย์

พญ.ชนิดา จันทร์ทิม
โสต ศอ นาสิกแพทย์

พญ.ศรีรัตน์ ชุติพงษ์วิเวท
โสต ศอ นาสิกแพทย์

พญ.ปนัดดา ช่วยแก้ว
โสต ศอ นาสิกแพทย์

นพ.ภูริวัฑฆ์ ศุขโรจน์
โสต ศอ นาสิกแพทย์