ค้นหารายชื่อแพทย์
1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายชื่อแพทย์ แผนกคลินิกจักษุ


คลินิก : ตา (จักษุ)นพ.ประเสริฐ เจียประเสริฐ
จักษุแพทย์

นพ.ยิ่งพันธุ์ ธาราวัชรศาสตร์
จักษุแพทย์

นพ.วิทยา ปานะโปย
จักษุแพทย์

พญ.ชิดชนก รุ่งรัตนาอุบล
จักษุแพทย์

นพ.นิธิรัชต์ แสนเพ็ญ
จักษุแพทย์