ค้นหารายชื่อแพทย์
1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายชื่อแพทย์ แผนกคลินิกศัลยกรรม


คลินิก : ศัลยกรรมทั่วไปนพ.อำพล ซังเอียด
ศัลยแพทย์

นพ.ดิเรก ติระวัฒน์
ศัลยแพทย์

นพ.พิชัย ทรัพย์สุนทร
ศัลยแพทย์

พญ.ศรุตา วัฒนพลอย
ศัลยแพทย์

นพ.นพนันท์ ชื่นชู
ศัลยแพทย์

นพ.อาทิตย์ เปี่ยมคล้า
ศัลยแพทย์

นพ.เจตน์ปิยะ อ้นมี
ศัลยแพทย์

นพ.มงคล สุนทราคม
ศัลยแพทย์

คลินิก : ศัลยกรรมกระดูกนพ.ชุมพล ปิยวัณโณ
ศัลยแพทย์กระดูก

นพ.วิบูลย์ วาณิชย์เจริญพร
ศัลยแพทย์กระดูก

นพ.อาทิตย์ มะโนประเสริฐกุล
ศัลยแพทย์กระดูก

นพ.กัมพล นิ่มเกียรติขจร
ศัลยแพทย์กระดูก

นพ.รัฐพล ศรีผ่องใส
ศัลยแพทย์กระดูก

นพ.ศุภโชค รัศมีมงคล
ศัลยแพทย์กระดูก

นพ.ณัฐ โพธิ์ปาน
ศัลยแพทย์กระดูก

นพ.จงดี พึ่งวิรวัฒน์
ศัลยแพทย์กระดูก

นพ.ภูรินนท์ สรวงยานนท์
ศัลยแพทย์กระดูกสำหรับเด็ก

นพ.ศรัณย์ มะลิซ้อน
ศัลยแพทย์กระดูก

คลินิก : ศัลยกรรมประสาทนพ.สมบุญ ทรงศักดิ์เกสร
ศัลยแพทย์ระบบประสาท

นพ.ธงชัย เลวัน
ศัลยแพทย์ระบบประสาท

นพ.จรัส วัชรประภาพงศ์
ศัลยแพทย์ระบบประสาท

พญ.วาริน อยู่ยังเกตุ
ศัลยแพทย์ระบบประสาท

นพ.วิสิทธิ์ เสถียรวันทนีย์
ศัลยแพทย์ประสาท

นพ.อเนชา พูลสวัสดิ์
ศัลยแพทย์ประสาท

คลินิก : ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะนพ.สานิต แซ่ลิ้ม
ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

นพ.พงษ์ศักดิ์ สารเจริญ
ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

นพ.พรเทพ รัชฎาภรณ์กุล
ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

คลินิก : ศัลยกรรมตกแต่ง และความงามพญ.พัลลภา วงศ์วนากุล
ศัลยแพทย์ตกแต่งและความงาม

นพ.นิชา ยศวิไล
ศัลยแพทย์ตกแต่งและความงาม

คลินิก : ศัลยกรรมทรวงอกนพ.เจษฎา เมธรุจภานนท์
ศัลยแพทย์ทรวงอก

คลินิก : ศัลยกรรมทั่วไปและหลอดเลือดนพ.สิทธิชัย วชิราศรีศิริกุล
ศัลยแพทย์/ศัลยแพทย์หลอดเลือด