ค้นหารายชื่อแพทย์
1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายชื่อแพทย์ แผนกคลินิกอายุรกรรม


คลินิก : อายุรกรรมทั่วไปนพ.นพ.อรรณพ นาคปฐม
อายุรแพทย์

นพ.นพ.วานัส ศิริโภคารัตนา
อายุรแพทย์

นพ.นพ.เกียรติชัย เจริญสวรรค์
อายุรแพทย์

คลินิก : อายุรกรรมโรคระบบการหายใจและภาวะวิฤกตพญ.นิชฌา เหลืองด่านสกุล
อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

พญ.พญ.สุภาวดี มากะนัตถ์
อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

นพ.เฉลิมพล รัตนอุดมวรรณา
อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

คลินิก : อายุรกรรมโรคเลือดนพ.นพ.เอกอมร เทพพรหม
อายุรแพทย์โรคเลือด

คลินิก : อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับนพ.นพ.เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.นพ.ภูวพัศ ผดุงวณิชย์กุล
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.นพ.เกรียงศักดิ์ เจริญสุข
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

คลินิก : อายุรกรรมโรคหัวใจนพ.นพ.พงษ์พันธ์ จิตต์ธรรม
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

นพ.เดชชาติ เงินจันทร์
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

นพ.กฤตพร พุ่มจันทน์
อายุรกรรมโรคหัวใจ

นพ.เอกวิทย์ หาญกิติพงศ์ไพศาล
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

นพ.นพ.พจน์ เจียรณ์มงคล
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

คลินิก : อายุรกรรมโรคไตนพ.นพ.สุจิณ สรรพมงคล
อายุรแพทย์โรคไต

นพ.นพ.วีรภัทร นิ่มเกียรติขจร
อายุรแพทย์โรคไต

นพ.นรวีร์ พุ่มจันทน์
อายุรแพทย์โรคไต

คลินิก : อายุรกรรมระบบประสาทนพ.ธีรภาพ กิจจาวิจิตร
อายุรแพทย์ระบบประสาท

นพ.เจษฎา ศรีกุลศศิธร
อายุรแพทย์ระบบประสาท

คลินิก : อายุรกรรมโรคมะเร็งนพ.วิทวัส จิตต์ผิวงาม
อายุรแพทย์โรคมะเร็ง

พญ.พญ.นฤชยา พัฒนา
อายุรแพทย์โรคมะเร็ง

คลินิก : อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมพญ.พญ.ศรินยา สัทธานน์
อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ.พญ.ศิดายุ สุริยะ
อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ.พญ.ดารกา โควินทเศรษฐ
อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

คลินิก : อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่มนพ.บดินทร์ บุตรธรรม
อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซึ่ม

คลินิก : อายุรกรรมโรคผิวหนังนพ.ประทีป วรรณิสสร
แพทย์โรคผิวหนัง

คลินิก : อายุรกรรมโรคติดเชื้อนพ.ศราวุฒิ มากล้น
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ