ข้อมูลการติดต่อโรงพยาบาล

ข้อมูลการติดต่อโรงพยาบาล

 

เบอร์โทรศัพท์ : 1208 หรือ 055 - 90-9000 

PSV Hot Line สายด่วน : 089 - 860-2000

แฟกซ์ : 055 - 90-9015

อีเมล์ : pitsanuvej@psv.co.th

เว็บไซต์ : http://www.pitsanuvej.com

Facebook : https://www.facebook.com/Pitsanuvej

ที่อยู่ : 211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 (ประเทศไทย)

 

"หากพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าเป็นการละเมิดการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น และประมวลจริยธรรมธุรกิจของโรงพยาบาล

ท่านสามารถแจ้งได้ที่ CG@psv.co.th โรงพยาบาลจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งผลให้ท่านทราบ โดยท่านจะได้รับการคุ้มครองตาม มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อสงสัย ของโรงพยาบาล"

 

แผนที่โรงพยาบาลพิษณุเวช