การบริการทางการแพทย์

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น


ให้บริการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาจิตใจ พัฒนาการและพฤติกรรม ได้แก่

  • ประเมินและให้คำปรึกษาพัฒนาการด้านทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจและพฤติกรรม
  • ประเมินและให้การรักษาเด็กพิเศษ  ออทิสติก สมาธิสั้น พัฒนาการช้า
  • กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการด้านด่างๆ เช่น ฝึกพูด ฝึกทักษะการเข้าสังคม โดยนักกิจกรรมบำบัดที่ได้รับใบประกอบโรคศิลป์สาขากิจกรรมบำบัด

 

เวลาทำการ :

วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

 

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4148, 4149 หรือ 081-7079805