การบริการทางการแพทย์

กุมารเวช


  • คลินิกเด็กดี ให้บริการฉีดวัคซีน  ประเมินภาวะโภชนาการพัฒนาการ  โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ ประกอบด้วยแพทย์ด้านกุมารเวช  ทีได้รับวุฒิบัตรจากแพทย์สภา และเฉพาะสาขา พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบประกอบโรคศิลป์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง  นักโภชนากรที่ได้รับใบประกอบนักกำหนดอาหารวิชาชีพ  นักกิจกรรมบำบัดที่ได้รับใบประกอบโรคศิลป์สาขากิจกรรมบำบัด

 

  • ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน จนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ อย่างครบวงจรโดยครอบคลุมในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การวินิจฉัย การให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ โดยทีมแพทย์ด้านกุมารเวชที่ได้รับวุฒิบัตรจากแพทย์สภา และเฉพาะสาขา

 

 

>ตารางแพทย์คลินิกกุมารเวช <<

เบอร์ติดต่อ : 055 - 90-9000 ต่อ 4148, 4149 หรือ 081-7079805